Aaspere-Haljala teelõigul läheb ehituseks

Lähinädalatel algavad ümberehitustööd Tallinn-Narva maanteel Aaspere ja Haljala vahelisel ligi üheksa kilomeetri pikkusel teelõigul. Tööde tellijaks on Maanteeamet ja neid teostab Merko Ehitus Eesti.

Ehitustööde käigus rajatakse üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T kuuluva Eesti põhimaantee nr 1 (E20, Tallinn-Narva) kilomeetritele 81 kuni 87 praeguse 1+1 maantee asemele mõlemas suunas kaherealine maantee ning kilomeetritel 78 kuni 81 rekonstrueeritakse neljarealine teelõik. Tööde eesmärk on liiklusohutuse tõstmine ja liikluse läbilaskvuse parandamine.

Ümberehitustööde käigus ehitatakse lisaks tee laiendamisele välja Aaspere eritasandiline liiklussõlm ja kogujateed, mille kaudu hakkab edaspidi kogu piirkonna liiklus riigimaanteele pääsema. Senised Tallinn-Narva maantee juurdepääsuteed suletakse. Põhimaantee ületamiseks rajatakse Vanamõisa viadukt ja Sauste jalgtee tunnel. Lepingu raames rajatakse ka müratõkkeseinu ja piirdeaedu.

Ehitustööd algavad 2019. aasta juulis ja neid teostatakse etapiviisiliselt. Kogu tööde perioodi vältel on töötsoonis Tallinn-Narva maanteel tagatud mõlemas suunas ühe 50 km/h piirkiirusega (erandkorras 30 km/h) sõiduraja olemasolu ning tagatakse kohalike elanike ligipääsud neile kuuluvatele kinnistutele. Objekti lõplik valmimine on plaanitud 2020. aasta oktoobrisse.

Esimesena on planeeritud ehitada Aaspere-Haljala lõigul valmis olemasoleva tee laiendused ja rajatised. Sel aastal rekonstrueeritakse ka enne Aasperet paikneva 2+2 teelõigu Tallinna suund ja alustatakse töödega sama teelõigu Narva suunal.

Järgmisesse aastasse jääb Aaspere-Haljala teelõigul uute äärmiste sõiduradade vahel senise tee-osa rekonstrueerimine. Paralleelselt tööde teostamisega põhimaanteel rajatakse kogujateed ning jalakäijatele ja ratturitele mõeldud kergliiklusteed.

Rahvusvahelise tähtsusega Tallinn-Narva maantee Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitustööde leping sõlmiti Maanteeameti ja Merko Ehitus Eesti vahel 30. mail 2019. aastal. Teelõigu projekteerija on Selektor Projekt ja järelevalvet teostab Toomtsentrum. Ehitustööde kogumaksumus koos ettenägematute kulude reservi ja käibemaksuga on kuni 16,1 miljonit eurot.

Hea liikleja, palume tööde teostamise piirkonnas tähelepanelikkust ja ajutiste liikluskorraldusmärkide järgimist, et oleks tagatud nii liiklejate kui ka teel töötavate inimeste ohutus. Möödasõite ja muid ohtlikke manöövreid soovitame töötsoonis vältida. Märgates tööalas mõnd ehitussõidukit liikumas või manööverdamas, palume selle läbi lasta – nii saame kiiremini valmis!

Liiklusalane info on kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo rakenduses tarktee.mnt.ee ja maanteeinfo lühinumbril 1510. Täpsem info projekti kohta on leitav Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee.

Kätlin Kaasik,

Merko Ehitus Eesti AS

Aaspere liiklussõlm.

Foto: www.mnt.ee