Ei ASi Rakvere Soojus erastamisele!

IMGP3923

Andres Jaadla, linnavolikogu revisjonikomisjoni liige

Rakvere volikogus on mitu kuud kestnud arutelu Rakvere Soojus ASi tuleviku üle. Kas jätta enamusaktsiaid linnale või need müüa? Nii volikogus kui ajakirjanduse veergudel on kutsud üles jagama veel laskmata karu nahka.

Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjon arutas nimetatud teemat oma 24. märtsil istungil, tehes seda sisuliselt ja ilma emotsioonideta.

Komisjoni koosolekule olid vastavaks päevakorrapunktiks kohale kutsutud Rakvere linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 koostav energiaaudiitor Aare Vabamägi ja ka ASi Rakvere Soojus juhatuse liige Aare Kongi. Ülevaate Rakvere linna 2015. aasta majandusaasta aruandest andis linna pearaamatupidaja Ruth Jõgiste.

Rakvere linna arengukava 2015 – 2030 sätestab soojusvarustuse osas muu hulgas järgmist: „Rakvere linnas on määratud kaugküttepiirkond, kus tarbijad teenust kasutavad. Rakvere Soojus ASi ja linnakodaniku seisukohalt on soodne, et linna soojavõrku on võimalik ühendada palju erinevaid soojatootjaid (Rakvere ES Bioenergia OÜ, Adven Eesti AS, Rakvere Soojus AS). Soojaettevõtte prioriteetideks lähitulevikus on olemasoleva võrgu rekonstrueerimine ning soodsaima hinnaga tootja soojusenergia jaotamine tarbijatele… Kaugkütte varustuskindlust tuleb tõsta, kodumaise kütusega peab olema tagatud linna baaskoormus. Tarbijale on soojatootjate lai valik väga positiivne ning kaugküte on hinnalt ja varustuskindluselt osutunud täiesti konkurentsivõimeliseks kütteliigiks.“

Toon siinkohal esile revisjonikomisjoni koosolekul kõlama jäänud seisukohad.

AS Rakvere Soojus lõpetas 2015. majandusaasta üle 100 000eurose kasumiga. Tegemist ei ole „nõrgal järjel“ oleva ettevõttega, nii nagu seda püütakse näidata, vaid efektiivselt tegutseva kasumliku ettevõttega.

Ka Rakvere linn eraldi võetud üksusena lõpetas 2015. majandusaasta mitmesaja tuhande eurose tulemiga tulude osas, mis on üks paremaid majandustulemusi, kui võrrelda ka kriisieelseid aastaid.

Rakvere linna laenuvõimekus on jätkuval kõrge, võimaldades vajalikeks investeeringuteks teoreetiliselt võtta laenu ligi 2,5 miljonit eurot aastas.

ASi Rakvere Soojus trassid on üldjoontes korras. Renoveerimist vajab vaid pisut üle kolmandiku trassidest.

Ettekannetest selgus, et investeeringuvajadus linna kaugküttevõrgu uuendamise I etapiks on ligi 755 000 eurot. Investeeringuteks on võimalik saada aastatel 2015- 2020 Euroopa Liidu kaasabi 40 protsendi ulatuses ehk siis investeeringuvajaduseks jääks vaid 465 000 eurot.

Kui vaadata ka soojaettevõtte kasumlikkust, siis  on need investeeringud ettevõttele igati jõukohased ülesanded. Lisaks vähendaksid tehtud investeeringud ka trassikulusid.

Kuna ASi Rakvere Soojus tulud laekuvad enamikus asutustelt väljastpoolt linna, siis ASi Rakvere Soojus võetavad laenud ei mõjutaks ka linna laenuvõimekust.

Lisaks võimaldaks trasside renoveerimine linnal oluliselt soodsamalt rajada uusi tänavakatteid nende korrastatavate tänavalõikude osas, mis jäävad täna tihti halvas seisus olevate trassilõikude peale.

Revisjonikomisjonis jäi kõlama seisukoht, et tuleb korrektselt renoveerida ja välja arendada linna kaugküttevõrk, kaasata uusi liitumisi kaugküttega, võtta linnavolikogus vastu vastavat arengut toetavad dokumendid ning et mingit mõistlikku põhjendust ASi Rakvere Soojus linnale kuuluvate aktsiate võõrandamiseks ei ole. Usutavasti tuleb komisjon sama teema juurde veel tagasi.

Tuletan meelde, et müügi suhtes eitavale seisukohale asus ka Rakvere linnavolikogu moodustatud erikomisjon, kes tegi otsuse mitte müüa ASi Rakvere Soojus linnale kuuluvaid aktsiaid. Ka linnavolikogu majanduskomisjon on teemat arutanud ning asunud eitavale seisukohale aktsiate müügi osas.

Miks siis tahetakse võrke osta?

Uus kaugkütteseaduse muutmise seadus on tulekul. Seaduseelnõu kohaselt luuakse võimalus soojuse müügile kahetariifse müügihinna rakendamiseks. Näen siin elanike jaoks ohu kohta: tulevikus muutuvad hinnaarvestuse alused põhimõtteliselt. Ehk siis soojuse eest tasutav hind võib muutuda kaheks (nii nagu täna elektri puhul ): nn „võrgutasu“ ja soojuse hind. Näen siin täna avalikkusega läbirääkimata ohte, mis võimaldavad elanikele täiendava püsimaksukoormuse kehtestamise. Kui soojaettevõte ei ole linna kontrolli all, ei ole siin ka võimalusi kogu selles protsessis arvestatavaks kaasarääkimiseks.

Eelnõus sätestatakse, et tarbija ostab soojust võrguettevõtjalt, kelle võrguga tema valduses olev tarbijapaigaldis on ühendatud, ja juhul, kui valitakse kahetariifne müügihind, siis koosneb see püsitasust ja muutuvtasust ning need arvutatakse püsikulude ja muutuvkulude alusel. Millised on aga vastavad püsikulude ja muutuvkulude arvestamise põhimõtted ning mida toob see kaasa elanike jaoks, see aga ei selgu. Ehk täna on muutuva seadusandluse osas küsimusi rohkem kui vastuseid.

Kui vaadata aga kaugkütte võimalikke arenguid, siis on just võrgud see koht, kus kaugküttesüsteemil on võimalik areneda. Kaugküte süsteemina võimaldab ära kasutada selliseid energiaallikaid, mida lokaalsed lahendused ei suuda. Tänapäevane kaugküte pole enam katlamaja-toru-tarbija, vaid suur rõhk on erinevate soojaallikate kombineerimisel.

Näiteks võetakse võrku jääksoojus soojuse ja elektri koostootmisest, tööstuste jääksoojus, serveriparkide jääksoojus, jäätmepõletuse soojus; võrku võivad soojust anda soojuspumbad, mis toodavad soojust kaugjahutusvõrgu tagastuvast veest. Lisaks jääksoojusele on kaasaegses süsteemis võimalus kasutada erinevaid kütuseid.

Kõik see koos soojuse akumuleerimisega (ka suur soojusvõrk on hea akumulaator, mis silub päevasiseseid ilmastikust tekkivaid kõikumisi) tekitab süsteemi, kus igal ajahetkel on võimalik kasutada tarbijale soodsaimat energiaallikat.

Arvestades kõiki eelpooltoodud seisukohti, on mõistlik, et linn jätkab strateegiliste ettevõtete arendamist enamusomanikuna ja seda nii ASi Rakvere Soojus kui ka ASi Rakvere Vesi osas. Avades ASi Rakvere Soojus enamusaktsiate müügi, avame justkui Pandora laeka mõtteviisina, mis võib üle kanduda ka teistele Rakvere linna enamusosalustega ettevõtetele ja tekitada soovi ka sealsed aktsiad võõrandada.

Olen seisukohal, et strateegilised sooja- ja vee-ettevõtted peavad olema omavalitsuste kontrolli all ning Rakvere volikogul tuleb öelda ei ASi  Rakvere Soojus linnale kuuluvate aktsiate võõrandamisele.