Turvalisema töökeskkonna tagab ajakohane riskianalüüs

tookeskkonna-ohutus

Töökeskkonna riskianalüüs on oluline dokument iga ettevõtte paberimajanduses. See koondab ülevaadet töökeskkonna ohutusest ning sisaldab ka lahendusi ehk väljapakutud tegevusi töökeskkonna turvalisuse suurendamiseks. Ohutu töökeskkond peab olema iga ettevõtte prioriteediks.

Riskianalüüsi tähtsuse mõistmiseks tasub teada, et esinevad otsesed seoses puuduva või puuduliku analüüsi ning tööõnnetuste esinemise ja kutsehaigustesse haigestumise vahel. Tõsisema tööõnnetuse esinemise korral kannab ettevõte nii rahalist, kui ka mainekahju.

Riskide hindamise analüüs garanteerib turvalisema töökeskkonna, sest…

…aitab kaardistada töökeskkonna ohutegurid, selle kui tõenäoline on ohu realiseerumine tööõnnetuseks või töötaja haigestumiseks ning kui tõsised on võimalikud tagajärjed.

…leiab üles ohustatud töötajad. Ohutegurid ei puuduta alati kõiki töötajaid, vaid võivad mõjutada ainult teatud ametikohta või teatud tööprotsessiga seotud inimesi.

…määrab sisekontrolli vajaduse. Kõiki ohte ei ole võimalik eemaldada, kuid põhjaliku sisekontrolliga saab jälgida, et ohutegurid püsivad kontrolli all.

…määrab ära, kellel on vaja isikukaitsevahendeid. Töö iseloomust tulenevalt ei ole alati võimalik üleüldiseid töökeskkonna tingimusi 100% ohutuks muuta, ning tööohutuse tagamise üheks võimaluseks on võtta kasutusele isikukaitsevahendid. Detailne analüüs aitab määratleda, missugustel töötajatel on isikukaitsevahendeid vaja, milliste omadustega peavad need olema, ning kus on vaja ette nähtud isikukaitsevahendeid kasutada.

…annab ülevaate töökeskkonna ohutusest ja investeeringuvajadusest. Korralikult tehtud riskianalüüs toob selgelt välja, milliste ohtudega peab tegelema esmajärjekorras, et luua võimalikult turvaline töökeskkond.

Riskide hindamise analüüs tuleb hoida ajakohasena

Töökeskkond ettevõtetes on pidevas muutumises. Töövahendid uuenevad ja ka tööülesannete iseloom igal ametikohal ei püsi samuti aastate jooksul täpselt ühesugune. Nii peab ka riskianalüüsi sisu muutustega kaasas käima.

Tegu on kindlasti ühe dokumendiga, mis ei ole kunagi lõplikult valmis, vaid mida tuleb regulaarselt üle vaadata ning kaasajastada. Vähemalt kord aastas tasub analüüs põhjalikumalt läbi lugeda ning veenduda, et ei ole toimunud olulisi muudatusi.

Lisaks vajakajäämiste väljatoomisele annab detailne analüüs ka hea ülevaate sellest, kuidas ettevõtte on töökeskkonda arendanud ja ohutumaks muutnud.

Kindlasti ei tohi ajakohastatud analüüsis välja jätta juba varasemalt esinenud ohutegureid. Ka parendatud töötingimused tuleb analüüsis välja tuua.

Millal on vaja uuendada riskianalüüsi?

  • Ettevõte laienes, kolis uude asukohta või tööruume renoveeriti
  • Kasutusele on võetud uus töövahend või uus töömetoodika
  • Loodud on uus ametikoht
  • Toimus tööõnnetus, mida põhjustanud oht ei olnud riskianalüüsis kajastatud, või mille tagajärjed erinesid oluliselt riskide hindamise analüüsis välja toodust.
  • Töötervishoiuarstilt või tööinspektorilt tuli info, et riskianalüüsi koostamise käigus on mõni ohutegur hindama jäänud või alahinnatud.

Riskide hindamise analüüsi ülevaatamine ja vastavalt vajadusele muutmine võib küll natuke aega nõuda, ent turvaline töökeskkond ning produktiivsete töötundide kaotamise vältimine tasub kokkuvõttes ära.

 

OÜ Riskianalüüs