1648: Moskva linna vapustas võimas soolamäss

Täna 373 aastat tagasi, 11. juunil 1648. aastal algas Moskvas mäss, millest kujunes 17. sajandi kõige suurem ja vägivaldsem ülestõus Venemaa linnades. Aga vastuhaku põhjuseks oli võimude poolt kehtestatud kõrge soolamaks.

Allan Espenberg

Romanovite dünastia võimuletulekuga ei lõppenud Venemaa elanike jaoks rasked ajad. Bojaaride laostumisest ja katsetest riiki välise sekkumisega nõrgestada põhjustatud segadusaeg ei lakanud pärast Venemaa tsaaride poolt tehtud järeleandmisi.

Peaaegu kõik segaduste ajastu korraldamisega seotud mõjukad bojaaripered säilitasid oma mõju järgnevatel aastatel. Tegelikult ei muutunud poliitiline süsteem mitme põlvkonna jooksul. Nagu varemgi, olid talupojad endiselt mõisnike omanduses ja aadlikud püüdsid oma positsioone tugevdada. Vaatamata sellele, et murede aeg oli juba minevik, jäi riigi majandus langusesse.

Venemaa ajaloos nimetatakse 17. sajandit „mässude sajandiks“, sest sel ajal toimus riigis palju ülestõuse, mässe, vastuhakke ja rahutusi. Üheks märkimisväärsemaks neist oli 1648. aasta soolamäss, Aleksei Mihhailovitš Romanovi valitsusajal toimunud rahvaväljaastumine. Soolamäss oli eriti silmatorkav osavõtjate rohkuse poolest.

Moskva ülestõusus osalejad astusid vastu tsaari kaaskondlastele, kelle poliitika ja nõudmised olid rahva jaoks muutunud väljakannatamatuks. Millised sündmused põhjustasid rahva suure pahameele? Kuidas soolamäss puhkes ja millega see lõppes? Kas mässajatel õnnestus oma huve kaitsta?

Soolahinna tõus lõi jalad alt

Igal rahvaülestõusul peavad toimumiseks olema korralikud põhjused. Soolamäss polnud erandiks. Esiteks ajendas vene inimesi võimude vastu üles astuma rahva pahameel seoses tollireformidega, mis puudutasid eeskätt soola importi.

Valitsuse otsusega asendati peamine tollimaks kaudse maksuga, mis kirjutati sisse toodete enda hinda. Selle tulemuseks oli mitmekordne hinnatõus. Kõige ilmekamalt väljendus see soola hinnatõusus, mistõttu saigi väljaastumise nimeks soolamäss. Nimelt oli tol kaugel ajal soola roll hoopis olulisem kui tänapäeval. See oli ainus toiduainete säilitamiseks kasutatav konservant. Näiteks soolakala oli venelaste üheks lemmiktoiduks. Elanikud vajasid soola suurtes kogustes ja seetõttu mõjutas selle hinna tõus koheselt perekondade majanduslikke võimalusi.

Peale selle suurenesid märkimisväärselt maksud käsitööliste piirkondade elanikele. Enamik nendest inimestest olid väiketootjad, sellid, meistrid, kes teenisid oma kätega raha. Maksude tõus muutus enamusele neist talumatuks koormaks. Valitsus üritas riigikassat suurendada, kuid inimeste huve eirati täielikult.

Kes olid nende ümberkorralduste eesotsas? Pärast tsaar Mihhaili surma tõusis troonile tema noor poeg Aleksei, kes oli tollal kõigest 16-aastane. Nooruse tõttu ei saanud teda nimetada iseseisvaks valitsejaks ja enamikku riigiasjadest otsustas Aleksei Mihhailovitš koos oma kasvataja ja mentori Boriss Morozoviga. Just see mõjukas ja rikas bojaar seisis tegelikult riigitüüri juures ning juhtis suuresti verinoore tsaari edasist tegevust.

Morozovi ja tema kaaskondlaste otsusega kästi inimestelt sisse nõuda kaheaastane maks, mis varem oli loetud tühistatuks. Pole keeruline arvata, et väga vähestel inimestel oli võimalik taolist maksu tasuda.

Mäss suruti kiiresti maha

Majandusolukorra halvenemine, üle jõu käivate maksude nõudmine, hädavajalike kaupade järsk hinnatõus kutsusid esile rahva suure ja vihase pahameele. Põhimõtteliselt võib ka öelda, et inimestele käisid närvidele Morozovi mahhinatsioonid. Rahva viha Morozovi vastu oli ka seotud sellega, et bojaar oli riigi võimalusi oma huvides ära kasutades kokku ajanud suure isikliku varanduse.

Kui tsaar Aleksei Mihhailovitš Troitse-Sergi suurkloostrist Moskvasse naasis, üritas rahvahulk 11. juunil 1648. aastal talle üle anda palvekirja. Selles dokumendis palusid inimesed tsaaril taastada riigis kord, lüüa minema süüdlastest bojaarid, kutsuda kokku maakogu ja lahendada tekkinud probleemid. Kuid rahva katsed tsaari juurde jõuda nurjusid. Rahvahulga ajas laiali streletsite sõjaväerühm ja paarkümmend inimest arreteeriti.

Sellised karmid abinõud mässajaid ei peatanud. Järgmisel päeval liikus rahvamass Kremli suunas, purustades ja põletades teel olevaid bojaaride maju. Oma hädades ei süüdistanud inimesed mitte tsaar Aleksei Mihhailovitši, vaid neid, kes tema valitsust juhtisid, s.t bojaare Boriss Morozovit, Leonti Pleštšejevit ja Nazar Tšistoid. Tehti uus katse rahvas laiali ajada, kuid enamik streletse läks mässuliste poolele üle.

Nördinud rahvahulk märatses ja möllas mitu päeva, tuhanded majad põletati maha. Rahvas nõudis katastroofiliste reformide läbiviijate väljaandmist. Esimesena sattus mässajate kätte Pleštšejev, kes hukati ilma kohtuprotsessi ja uurimiseta. Märatsejad tapsid ka bojaari Nazar Tšistoi.

Morozovil õnnestus sellist kurba saatust vältida, mille puhul mängis olulist rolli tsaar Aleksei toetus, kes juba varasest east alates suhtus bojaari suure austusega. Aga sellised suhted ei päästnud Morozovit tsaari seekordse viha eest. Ööl vastu 12. juunit saadeti ametitest tagandatud Morozov Kirillo-Belozerski kloostrisse. Kahtlemata oli Morozovil endal sündmuste sellise arengu üle hea meel, sest pagulus oli igal juhul parem kui hukkamine.

Juba varsti suruti ülestõus maha ning selle õhutajad tabati. Mõned tapmistega silma paistnud moskvalased hukati ja veel umbes 170 mässajat said karistuseks piitsahoobid või sunnitööle saatmise.

Hoolimata asjaolust, et 1648. aasta soolamäss suruti maha, ei tähendanud see, et rahval ei õnnestunud soovitud tulemusi saavutada. Pärast bojaaride veresauna järgnes mässajate hukkamine, kuid valitsus mõistis, millisesse ohtlikku olukorda jäid ellujäänud.

Juba 12. juunil anti välja tsaari dekreet, mis võimaldas maksude tasumist edasi lükata. Kutsuti kokku maakogu (Zemski Sobor) ja võeti vastu rida uusi seadusi. Kuid soolamässu peamiseks tulemuseks võib pidada seda, et tsaar sai aru, et tema rahvas võib üles tõusta ja võidelda tõe eest, kui tunneb, et inimeste õigusi rikutakse.