Rakvere tahab tõsta lasteaia kohamaksu ja hakata toetama lapsehoiuteenust

lapsed

Rakvere linnavolikogus on menetlemisel kaks koolieelikutest lapsi puudutavat määrust, mille kehtima hakkamisel tõuseb lasteaia kohamaks, kuid samas hakkab linn maksma sõimeealiste laste hoiuteenusele toetust.

Aivar Ojaperv

Rakveres on lasteaiakohtadest küll puudus, kuid tänu koostööle eraettevõtjatega pole probleem väga terav ning pärast Rohuaia lasteaia renoveerimise lõpetamist kaob see pea sootuks. Jutt käib siiski vaid 3-7aastastest ehk lasteaiaealistest lastest. Hoopis halvem on olukord sõimeealiste (1,5-3aastased) lastega, kellele hoiukohti napib ja jääbki nappima. Linn suudab praegu tagada sõimekoha vaid kolmandikule sõimeealistest (tegelik vajadus muidugi nii suur pole, sest osa emasid eelistab lapsega kodus olla – toim.).

Sellest tulenevalt on Rakvere linnavolikogus menetlemisel määrus, mille vastuvõtmisel hakatakse sõimeealiste laste hoiu teenust linnaeelarvest toetama.

Lapsehoid on alternatiiv sõimerühmale

“Kui vanemahüvitis hakkab lõppema, on iga ema küsimuse ees, mis edasi saab,” rääkis abilinnapea Kairit Pihlak. “Lapse jaoks on loomulikult ideaalne, kui ema on lapsega koos vähemalt kolm esimest eluaastat, kuid paljudel Eesti peredel pole kahjuks kerge loobuda nii pikaks ajaks ühe vanema palgast. Seetõttu on huvi sõimerühma koha vastu suur, kuid paljudel omavalitsustel pole kohti piisavalt pakkuda. Õigemini pole küsimus kohtades, vaid ikka rahas, mis koha loomiseks nii investeeringute kui ka ülalpidamise kuludena tuleb panustada.”

“Kuna sõimekohtade juurdeloomine käib Rakvere linnal hetkel üle jõu, saab lahendus peituda laste perehoius, kus üks ema või vanaema, kellel on tegevusluba, võtab enda lapsele lisaks hoida kuni neli last,” jätkas ta. “Ettevõtlikumad lapsehoidjad võivad teenust pakkuda ka spetsiaalselt selleks kohandatud ruumides, kuid sellisel juhul on tervisekaitse tingimused karmimad, aga täidetavad. Hetkel tegutseb Rakveres küll vaid üks tegevusloaga lapsehoid, kuid loodetavasti leidub piisavalt ettevõtlikke inimesi, kes armastavad lapsi ja soovivad teenusepakkujatena ennast teostada.”

Selline lastehoid läheb aga vanemale hoopis rohkem maksma kui n-ö tavaline koht sõimerühmas ja seepärast on Rakvere linn valmis sõimeealiste laste hoidu toetama.

Eelnõu põhjal kujuneb toetuse määraks ühe lapse kohta kalendrikuus 70-95 protsenti Rakvere linnavalitsuse kinnitatud munitsipaallasteasutuste kulude madalaimast maksumusest ühe lapse kohta (suurusjärk jääb vahemikku 140-180 eurot). Toetust makstakse alates lapsehoiuteenuse osutamise alguskuupäevast kuni lapsehoiuteenuse osutamise lõppemiseni või lapse kolmeaastaseks saamisel õppeaasta lõpuni. Õigust toetusele ei teki lapsehoiuteenuse saajal, kui vanem osutab lapsehoiuteenust oma kodus.

Toetuse taotlejaks on lapsehoiuteenuse osutaja ja see makstakse välja temale, mitte hoiuteenust kasutavale lapsevanemale.

Praeguse plaani põhjal on toetuse taotluste esitamise tähtaeg 2014. aasta 1. august. 2014. aastal määratakse ja makstakse toetust alates septembrist osutatud lapsehoiuteenuse eest.

“Lapsehoiu teemat kui reaalset alternatiivi sõimerühmale on Rakvere linna volikogus ja komisjonides käsitletud juba aastaid ja positiivne meelsus selle teenuse suhtes kajastub linna arengukavas,” lisas abilinnapea Kairit Pihlak.

Olgu lisatud, et samateemaline seaduseelnõu on ka Riigikogu menetluses, kuid seal kulub vastuvõtmiseks ilmselt palju rohkem aega kui Rakveres, kus määruse eelnõu muutub määruseks ilmselt juba volikogu järgmisel istungil.

Tänavu märtsikuu seisuga soovib sõimekohta 144 Rakvere last. Alates 1. septembrist kuni aasta lõpuni on linna eelarves vahendeid 20-23 lapse hoiuteenuse toetamiseks.

Kohamaks tõuseb 9.50 eurot

Kui eelnev uudis on lastevanematele kahtlemata rõõmustav, siis järgnev mitte nii väga. Nimelt kavatseb linn tõsta n-ö lasteaiamaksu ehk vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suurust.

Hetkel on vanema poolt kaetav osa 15,34 eurot kuus, hinnatõusu järel suureneb see lasteaiarühmades 9.50 eurot, sõimerühmades veelgi rohkem. Samas pole linnal erilisi alternatiive: praegune hind hakkas kehtima juba 1997. aastal, moodustades 28,4 protsenti toonasest alampalgast. Hinnatõusu järel hakkab lasteaia kohatasu suurus moodustama 7 protsenti töötasu praegusest alammäärast, sõimerühmas 12 protsenti.

Rakveres on lasteaia kohamaks praegu vaat et kõige väiksem Eestis ja jääb alumisele nivoole ka pärast hinnatõusu (võrdluseks: näiteks Tallinna-lähedases Viimsi vallas on kohamaks 71 eurot kuus). Samas on Rakvere lasteaedade õpetajate palk (keskmine hetkel 715 eurot) Eesti sama valdkonna keskmisega võrreldes sellest üle.

Eelnõu põhjal jõustub määrus uuest õppeaastast ehk 1. septembrist.

“Arvestades viimaste aastate majanduskuludest tekkinud hinnatõuse, alushariduse seadusest tulenevaid ülesandeid, riigipoolse rahalise toetuse vähenemist õpetajate koolituskulude katmisel, on lapsevanema osaluse suurendamine rahastamise allikana praktiliselt ainus võimalus kvaliteetse alushariduse andmise jätkumiseks,” seisab ellnõu põhjenduskirjas. “2014. aastal tõuseb aiarühma tasu vanemale 9,50 eurot kuus, mis katab osaliselt viimaste aastate elukalliduse tõusu.”

Soodustused suurenevad

Rohuaia lasteaia lasteaiarühmades jääb osalustasu endiseks uue lasteaiahoone valmimiseni. Lisaks sätestab eelnõu kahe ja enama lapsega peredele soodustused, mida Rakveres varem ei rakendatud. Samuti on vähekindlustatud peredel endiselt võimalik taotleda linnalt koolitustoetust lasteaiamaksu tasumiseks.

Eelnõu kehtestamisel lisanduks linna eelarvesse sellel aastal 24 500 eurot ja 2015. aastal vähemalt 74 000 eurot.