Eramajaomanikud saavad küsida toetust energiatõhususe suurendamiseks

Kui Rakvere ja Virumaa korteriühistud võivad uhkust tunda renoveeritud hoonete üle, siis alates 1. märtsist avanes võimalus energiatõhususele suunatud tegevuste jaoks toetust taotleda ka eramaja- ja suvilaomanikel. Taotluse tingimused ei ole küll liiga keerulised, aga siiski on hea teada, milleks toetust antakse. Proovin allpool anda ülevaate peamistest tingimustest, milliseid on majaomanikel vaja teada toetuse taotlemiseks.

1. märtsil avas KredExi taotlusvooru väikeelamute, suvilate ning aiamajade omanikele. Meetme eelarve on 1,3 miljonit eurot ja taotlusvoor on avatud eelarve ammendumiseni. Toetuse eesmärgiks on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine ja väikeelamute energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

Toetust saab taotleda iga füüsiline isik, kelle omandis on üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti ka suvila või aiamaja, kui see rekonstrueeritakse toetuse abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregistris muudetakse kasutamise otstarve tööde lõppemisel üksikelamuks.

Hoone terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamule väljaspool Tallinna, Tartut ning Harju- ja Tartumaad 50 protsenti ning kuni 50 000 eurot elamu kohta. Tallinnas, Tartus, Harju- ja Tartumaa valdades on toetuse määraks 30 protsenti. Seega Rakveres ja Lääne–Virumaal saab toetust taotleda 50 protsendi ulatuses toetuse eesmärgile vastavatest töödest.

Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 30 000 eurot.

On oluline, et rekonstrueeritav hoone oleks kasutusele võetud enne 2000. aastat ning et  väikeelamu on taotleja alaline elukoht. Samuti peab omanikul olema  olemas omafinantseering vähemalt selles osas, mida toetus ei kata.

Toetust saab küsida selliste tööde läbiviimiseks nagu fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd, samuti katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd ning akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.

Toetusega saab korda teha ka elamu esimese korruse põranda või teostada kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamise ja sellega kaasnevad tööd ning küttesüsteemi asendamise või rekonstrueerimise ja sellega kaasnevad tööd ning ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.

Toetust antakse ka taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamiseks ning paigaldamiseks ja sellega kaasnevateks töödeks. Taastuvenergia elektritootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik, kui selle suurus on kuni 200 kilovatti ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist.

Uudse toetatava tegevusena saab toetust ka heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamiseks ja paigaldamiseks ning sellega kaasnevateks töödeks.

Samuti toetatakse ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muid otsest energiasäästu tagavad töid.

Toetust saab küsida ka eelpoolnimetatud tegevustest tuleneva siseviimistluse taastamiseks. Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni viie protsendi ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2500 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

Toetust saab küsida ka rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks ning omanikujärelevalve teostamiseks. Peab meeles pidama, et ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblikud, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.

Toetust antakse jooksvalt kuni toetuse eelarves ette nähtud 1,3 miljoni ammendumiseni. Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

Kui esitatud taotluste maht ületab toetuse eelarve, peatab KredEx viivitamatult taotluste vastuvõtmise ja teatab peatamisest oma kodulehel.

Nii et head Rakvere eramajaomanikud, võiksite kaaluda avanenud riiklike toetusvõimaluste ärakasutamist ning oma elamise selle pilguga üle vaadata ja mõelda, mida te saaks toetuste abil oma majapidamises ära teha, et suurendada energiatõhusust ning vähendada seeläbi maja ülalpidamiseks vajalikke kulutusi ja anda oma panus Rakvere kliimaeesmärkide saavutamisele. Täiendavat infot toetuse kohta leiate KredExi kodulehelt.

Andres Jaadla,

Rakvere abilinnapea