Ettevõtlikud naised kohtuvad messil

ettevotlikud-naised

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Rakvere täiendus-ja ümberõppe keskuse juurde on loomisel naisettevõtluse teabekeskus RAK-NET. Avaüritusena toimub 2. detsembril Ettevõtlike Naiste Mess.

Virve Transtok

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja

Ettevõtlusõppega on Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis tegeletud aastaid. Lisaks taseme- ja täiendusõppekavade rakendamisele on korraldatud ettevõtlusnädalat ning üle 10 aasta toimunud äriplaanide võistlused.

Ettevõtlusalase tegevuse laiendamiseks, võttes arvesse naiste madalat osalust ettevõtluses, sõlmisid MTÜ ETNA (Ettevõtlikud Naised) Eestimaal ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool koostöökokkuleppe. Selle sisuks on naisettevõtlusalase teabe vahetus, ühiste rakendusuuringute läbiviimine, ürituste korraldamine, vastastikku koolitajate kasutamine, tudengite praktika ning õppejõudude stazheerimise võimaluste laiendamine.

Koostööleppe järgi loob kõrgkool teabekeskuse RAK-NET, mis on suunatud just naisettevõtjatele, aitamaks neil luua ja arendada oma ettevõtet. Teabekeskus hakkab peaasjalikult tegutsema Rakveres, Rohuaia 12, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses.

Ettevõtlike Naiste Mess

RAK-NETi avaürituseks on 2. detsembril korraldatav Ettevõtlike Naiste Mess. Ürituse raames toimub seminar, kus kogemustega naisettevõtjad jagavad edulugusid, samuti antakse infot 2017. aastal toimuvatest uuendustest raamatupidamises ja maksunduses. Lääne-Viru Arenduskeskus tutvustab pakutavaid võimalikke toetusmeetmeid ja räägitakse teistelgi huvitavatel teemadel.

Seminari järgselt, alates kella 13st on uksed avatud kõigile huvilistele. Naised on oodatud endavalmistatud toodetega kauplema. Hea võimalus on ka ettevõtlusega seotud info vahetamiseks. Tagamaks kõigile piisavalt ruumi, on vaja oma müügipind ette registreerida 28. novembriks meiliaadressil pillekoit@lvrkk.ee või telefonil 3295962.

Messi raames toimuvad ka töötoad. Saab valmistada jõuluks kauni jõulutähe, õppida magusameistritel valmistama lihtsaid suhkrust tordikaunistusi või ise endale looduslikest vahenditest huule- või kätevõiet.

Avatud on ka töötuba „Praktikult praktikule“, mida modereerib Sirje Vällmann MTÜst ETNA. Seal on võimalik luua uusi kontakte, saada ettevõtlusalast nõu, anda teada koolitus- ja infovajadusest. Töötoas peaks välja kujunema naisettevõtluse teabekeskuse edasine sisu ja tegevused.

Kuna naiste jaoks on ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtte laiendamisel meestest enam takistuseks perega seotud ülesanded, näiteks laste eest hoolitsemise kohustus, on messile planeeritud ka lastehoid. Sellega tegelevad kõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilased.

Naisettevõtluse olukord

Naiste puhul raskendavadki ettevõtlusega alustamist probleemid töö- ja eraelu ühitamisel. Lisaks on takistuseks ettekujutus, et neil puuduvad ettevõtjaks ja juhiks olemiseks vajalikud oskused ja omadused. Ühiskonnas valitsevate traditsiooniliste soostereotüüpide tõttu nähakse ettevõtja ja ärijuhi rollis pigem meest.

Samas on naistel tähtsal kohal eneseteostusega seotud küsimused – soov olla materiaalselt sõltumatu, ennast proovile panna, omandada uus kogemusi ja teadmisi.

Statistikast näeme, et ehkki Euroopa Liidus on naisi rohkem kui mehi, moodustavad naisettevõtjad ettevõtjatest, kes on iseenda tööandjad, üksnes kolmandiku. Eestis tegutsevatest ettevõtjatest moodustavad naisettevõtjad 28 protsenti.

Naisettevõtjate osatähtsus naiste aktiivses tööjõus osalemisest on üksnes viis protsenti, ELi keskmiseks aga kümme protsenti.

Arvestades üldist rahvastiku vähenemise tendentsi ja sellega kaasnevat tööealise elanikkonna kiiret vähenemist, naiste suurt osakaalu kogu tööealise elanikkonna ja eriti vanemaealise elanikkonna hulgas, on oluline aidata kaasa naiste hõivatuse suurendamisele ettevõtluses.

MTÜ ETNA Eestimaal ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koostöökokkuleppe sõlmimine

Silva Anspal MTÜ ETNA Eestimaal juhatuse esinaine ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli. Foto: Sirje Vällmann