Haljala panustab sotsiaalvaldkonda ja kvaliteetsesse elukeskkonda

haljala

Haljala vallas renoveeritakse sel suvel perearstikeskust, Põdruse sotsiaalkortereid ning Tammispea vee- ja kanalisatsioonitorustikku.

Katrin Kivi

Renoveerimistööde tarvis on saadud ligi 250 000 eurot toetusraha, millele lisandub valla oma panus ligikaudu 50 000 eurot.

Perearstikeskus

Haljala perearstikeskuses algasid ehitustööd, mille käigus vahetatakse välisuksed ja aknad ning uue värvilahenduse saab fassaad.

Mõnda aega murelapse staatuses olnud Haljala perearstikeskuse soojapidavus oli vallavanem Leo Aadeli sõnul nigel ja ka välisilme üle uhkust tunda ei saanud. „Tööde kogumaksumuseks on 20 000 eurot, mis kaetakse vallaeelarvest,“ rääkis ta.

Paraku on tegemist siiski ajutise lahendusega. „Seoses haldusreformiga on palju küsimärke. Suure tõenäosusega ühinevad aasta lõpus Vihula, Haljala ja Kadrina vald. Viimane võib saada toetusrahaga korraliku perearstikeskuse, kuid logistiliselt oleks mugavam Vihula ja Haljala inimesel teha terviseuuringuid Rakveres.“

Praegu võtab Haljala perearstikeskuses vastu perearst ja kaks õde. „Ka hambaravi on olemas,“ rääkis Aadel. „Hoones on veel mõned vabad pinnad, kuhu otsime rentnikku, kes osutaks täiendavalt teenuseid tervishoiu või sotsiaalalal. Kui me ruumidele rakendust ei leia, osutub hoone üledimensioneerituks.“

Sotsiaalkorterid

Vallavanema sõnul on sotsiaalpindasid mujalgi, kuid tulevikus koondatakse kõik Põdrusel asuvasse korterelamusse. Getostumise ohtu vallavanem ei näe. „Nii on abivajajad meil paremini silma all ja keegi ei jää abita,“ selgitas Aadel.

EAS toetas regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest Põdrusel asuva Kodupaiga kinnistu korterelamu üldehitustöid 22 455 euroga, millele lisanduvad valla omavahendid 5000 eurot.

„Ehitustööde käigus paigaldatakse nelja korterisse uus elektrisüsteem, avatäited, uuendatakse ruumide siseviimistlust ning korrastatakse küttekolded,“ loetles Aadel. „Paraneb majaelanike elukeskkond, turvalisus ning suureneb korterelamu energiasäästlikkus ja tuleohutus. Korteritesse paigutatakse elama toimetulekuraskustes ja vähekindlustatud pered, kokku kaheksa isikut.“

Kolme viimase aasta jooksul on Haljala Vallavalitsus panustanud umbes 53 000 eurot korterelamu seisukorra parandamiseks ja tuleohutuse suurendamiseks.

Tammispea vee- ja kanalistasioonitorustik

Mahukaim ja kalleim töö käib aga Tammispea teel. Leo Aadel rääkis, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA rahuldas ASi Haljala Soojus taotluse tagada Tammispea elanikkonnale nõuetekohane varustus joogiveega ja reoveekäitlemine.

„Projekti käigus rekonstrueeritakse Essu külas Tammispea teel asuvad olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning ja tagatakse ühinemisvõimalus 18 kinnistule, ühendatakse piirkond

Essu küla vee- ja kanalisatsioonitorustikega, likvideeritakse olemasolev puurkaev, rajatakse ülepumpla,“ selgitas Aadel.

„Tammispea tee piirkonna liitumine Essu ühisveevärgiga tagab kvaliteedinõuetele vastava joogivee 76le seni indikaatornäitajate poolest nõuetele mittevastavat vett tarbinud elanikule. 34 inimesel avaneb võimalus liituda ühisveevärgiga. Rekonstrueerimine vähendab ka Selja jõe reostuskoormust ning väheneb nõrgalt kaitstud põhjavee reostumise oht.

Essu küla Tammispea tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist toetatakse 208 000 euroga, projekti kogumaksumus on 246 665 eurot.