Kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist aegumise tõttu?

Selle aasta 1. aprillil jõustusid täitemenetluse seadustiku muudatused, millega muudeti lihtsamaks täitemenetluse lõpetamine tsiviilnõudes täitmise aegumise tõttu. Seoses sellega on tekkinud küsimusi, millal ja kellele saab sellekohase avalduse esitada.

Heli Laidro,

Viru Maakohtu kohtujurist

Justiitsministeeriumi ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehtedel selgitatakse, mida peaks teadma ja järgima, kui soovitakse aegumise nõuet esitada.

Täitemenetlust viiakse läbi ainult täitedokumendi alusel. Täitedokumendiks on täitemenetluse seadustiku paragrahv 2 alusel muuhulgas jõustunud kohtulahend, töövaidluskomisjoni, üürikomisjoni ja liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus.

Jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tulenevat nõuet saab täitemenetluses sundtäita teatud tähtaja jooksul, see tähtaeg on täitmise aegumise tähtaeg. Pärast täitmise aegumise tähtaja möödumist on kohustatud isikul (täitemenetluse võlgnik) õigus taotleda täitemenetluse lõpetamist aegumise tõttu. Kui täitemenetlus täitmise aegumise tõttu lõpetatakse, ei ole nõude sundtäitmine täitemenetluse kaudu enam võimalik.

Jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmine aegub üldjuhul 10 aasta möödumisel täitedokumendi täitmiseks esitamisest, kuid on ka erandeid. Näiteks kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete täitmine aegub 20 aasta möödumisel. Lapse elatise täitmise nõude aegumistähtaeg on 10 aastat iga üksiku kohustuse jaoks.

Kelle poole pöörduda?

Kelle poole tuleb pöörduda, et lõpetada täitemenetlus täitmise aegumise tõttu? Täitemenetluse lõpetamiseks täitmise aegumise tõttu tsiviilnõuetes on võlgnikul võimalik valida, kas pöörduda avaldusega täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri või kohtu poole (TMS §-d481 ja § 2231).Avalduse esitamiseks on välja töötatud näidisvormid koos juhistega avalduse täitmiseks – kohtutäiturile esitatava avalduse näidisvorm on kättesaadav Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehel https://kpkoda.ee/kohtutaiturid/dokumnetide-ja-avalduste-vormid/ ning kohtule esitatava avalduse näidisvormi on kättesaadav Eesti kohtute veebilehel https://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest.

Menetluses olevate täiteasjade kohta andmete saamiseks on võimalik esitada päring kas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale (e-post info@kpkoda.ee, postiaadress Tartu mnt 16, Tallinn 10117) või läbi kodanikuportaali eesti.ee.

Avaldus kohtutäiturile

Kõige lihtsam viis täitemenetluse lõpetamiseks täitmise aegumise tõttu on esitada avaldus täiteasja menetlevale kohtutäiturile. Avalduse võib esitada kas elektrooniliselt või paberdokumendina. Avaldus peab olema allkirjastatud. Avalduses tuleb märkida:

• täiteasja number;

• võlgniku andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);

• sissenõudja andmed (nimi, isiku- või registrikood);

• vabas vormis väljendatud palve lõpetada täitemenetlus aegumise tõttu;

• võlgniku allkiri.

Avalduse läbivaatamise eest on kohtutäituril õigus võtta tasu 18 eurot (seaduses sätestatud tasule 15 eurot lisandub käibemaks 3 eurot). Tasu tuleb maksta enne avalduse läbivaatamist kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Kui täitmisel on mitu nõuet ja menetluse lõpetamist taotletakse mitmes täiteasjas, tuleb avalduse läbivaatamise tasu maksta iga täiteasja kohta, kui kohtutäitur seda nõuab. Täpsemat infot tasu maksmise kohustuse ja kontonumbri kohta saab täiteasja menetlevalt kohtutäiturilt. Kohtutäiturite kontaktid on leitavad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehel.

Avaldus kohtule

Avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Kohus vaatab esitatud avalduse läbi hagita menetluse korras. Avaldus tuleb kohtule esitada eesti keeles või tõlgituna eesti keelde.

Avalduse võib saata kohtu menetlusposti aadressile e-kirjana, esitada paberdokumendina posti teel või kohtu kantseleisse või esitada elektrooniliselt avaliku e-toimiku kaudu. Avaldus peab olema allkirjastatud, elektroonilisel esitamisel digitaalselt allkirjastatud. Kohtu kontaktandmed ja menetlusposti aadressi leiab kohtute veebilehelt.

Iga täiteasja kohta tuleb vormistada ja esitada eraldiseisev avaldus. Kohtule esitatavas avalduses tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:

• täiteasja number, mille lõpetamist taotletakse;

• avaldaja ehk võlgniku andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);

• asjast puudutatud isiku ehk sissenõudja andmed (nimi, isiku- või registrikood, teadaolevad kontaktandmed);

• avalduse asjaolud ja selgelt väljendatud taotlus täitemenetluse lõpetamiseks aegumise tõttu;

• avalduse esitaja allkiri.

Siinkohal tuleb märkida, et kuni täitemenetluse lõpetamise avalduse lahendamiseni kohtus jätkub üldjuhul täitemenetlus, kuid kohus võib võlgniku avalduse alusel esialgse õiguskaitse korras peatada kohtutäituri ametialasele arvelduskontole arestimise tulemusena laekuva raha ülekandmise sissenõudjale või muude täitetoimingute tegemise.

Kui võlgnik esitas enne kohtusse pöördumist täitemenetluse lõpetamise avalduse ka kohtutäiturile ja kohtutäitur jättis avalduse rahuldamata, tuleb kohtusse esitatavale avaldusele lisada ka kohtutäituri teade täitemenetluse lõpetamata jätmise kohta.

Kui kohus avalduse rahuldab, kohustab ta kohtutäiturit täitemenetluse lõpetama. Täitemenetluse lõpetamine kohtulahendi alusel ei vabasta võlgnikku täitemenetluse kulude kandmisest.

Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumist tõendav dokument või tasumist kinnitavad andmed. Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole.

Ülekannet tehes tuleb kindlasti märkida isiku nimi, kelle eest lõiv tasuti, samuti toimingu nimetus, mille eest lõiv tasuti (näiteks avaldus täitemenetluse lõpetamiseks). Kui avaldus esitatakse e-toimiku kaudu, saab riigilõivu tasuda e-toimiku keskkonnas pangalingiga.

Riigilõivu ei pea tasuma isik, kes on enne kohtusse pöördumist taotlenud täitemenetluse lõpetamist kohtutäituri juures ja kohtutäitur on jätnud täitemenetluse lõpetamata. Kohtusse otse pöördudes on võimalik esitada ka taotlus menetlusabi saamiseks.

Foto: erakogu