Omavalitsus on parim partner täiskasvanuhariduse edendamisel kogukonnas

Omavalitsuste esindajad Rae vallas toimunud projekti „Täiskäik“ lõpuseminaril. Foto: Monica Sakk

Aprilli keskel said Rae vallas kokku pilootprogrammiga „Täiskäik“ liitunud kohalikud omavalitsused.

„Täiskäigu“ tulemusena valmib 2023. aasta lõpuks mudel, mis pakub nii osalevatele kui ka teistele omavalitsustele viise, kuidas mõtestada kohaliku tasandi vaatest täiskasvanute õppimise toetamist, millised on võimalikud tegevused ja kellega koos tegutseda. Programmi läbiviijad Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu koolitusettevõttest Kasvulava märkisid, et tegu on esimese katsega mõtestada KOVide rolli, koguda ja jagada praktikaid kohalikult tasandil.

Koostöös sündinud parimad praktikad

Pilootprogrammiiga liitus kaksteist omavalitsust, kes lõid kohapeal oma meeskonnad ja võtsid fookusesse täiskasvanute õppimise toetamise teema. Kõigepealt tutvusid vallad neile spetsiaalselt koostatud statistilise täiskasvanuhariduse profiiliga. Analüüsi järel otsustati, missuguseid kitsaskohti lahendada ja milliseid uusi arenguid selleks algatada.

Saue vald nimetas aasta 2023 meeste aastaks, et juhtida tähelepanu meeste huvidele ja soovidele seltsielu, õppimise ja enesetäiendamise osas. Algatus on kogukonnas palju tähelepanu pälvinud, leiti, et tegu on väga tugeva ettevõtmise ning vaimuka kampaaniaga. Väga võimalik, et siit saab alguse nii mõnigi pikem traditsioon meeste õpihuvi virgutamiseks.

Muhu vald esitles üldist elevust tekitanud algatust Muhu Elu Kool, mille Muhu elu ja täiskasvanute õppimise edendamiseks kutsus ellu kogukonna initsiatiivgrupp, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, raamatukogu, noortekeskuse ja vallavolikogu esindaja ning vabakutseline kunstnik. Teha on palju – alates täiskasvanuhariduse teadvustamisest ja tegijate ühendamisest õpisündmuste ning valla veebilehe abil, kus nüüd on samuti õppimisvõimalusi puudutav info eraldi kättesaadav.

Rae vald võiks end õigusega õppivaks vallaks nimetada, aga arenguruumi ja mõtteainet pakkus nende profiil sellele vaatamata. Et saada ülevaadet, mis vallas täiskasvanuhariduse pakkujate osas olemas on ja millest valdavalt noor ning haritud kogukond puudust tunneb, kutsuti appi Tallinna Ülikooli andragoogikatudengid, kes viivad läbi mahuka küsitluse.

Valga vald keskendus ennekõike töötava koostöövõrgustiku loomisele. Tänu sellele leiab nüüd valla veebilehelt bänneri „Õppida on äge igas eas“ ja sel klikates avaneb loend mitmesugustest koolitustest ning õpisündmustest. Valga valla meeskond tõi välja, et esmalt on vaja kõik elukestva õppega seonduvad mõisted endale selgeks teha, siis saame ise ja ka teised paremini aru, millest jutt käib.

Infovahetuse parandamise ning õppimisvõimaluste vahendamiseaga läbi valla veebilehe alustasid ka Järva, Tõrva ning Viljandi vald, kõik muidugi oma eripärasid ja seniseid kitsaskohti arvestades, vajadusi uurides ja enamasti kasulikke kalendrilahendusi pakkudes. Sama suuna võttis ka Lääne-Harju vald, nemadki viisid esmalt läbi elanikkonna küsitluse, et täpsustada, millest koolituste ja enesetäiendamise valdkonnas puudust tuntakse.

Tori vald võttis fookusesse NEET noored (kes ei õpi ega tööta). Otsesuhtlus noortega andis hea ülevaate nende elust ja õpihuvist. Noortega ühenduse hoidmine annab tegevustele uue väljavaate. Valla kodulehelt leiab nüüd hariduse valdkonna alt ka täiskasvanuhariduse alapeatüki, mis paljude valdade veebides puudub.

Otepää vallas mõeldi seekord ennekõike neile, kellel erialane haridus puudu või täiendusõpe pooleli jäänud. Töö oli personaalne ja edukas. Kaasati väiksemad tööalased kogukonnad ja tänu õppimisvõimaluste teadvustamisele alustasid või jätkasid erialase hariduse omandamist kümmekond allasutuste töötajat.

Häädemeeste vald alustas sealt, kuhu paljud omavalitsused veel jõudma peavad ning täiendas valla arengukava strateegiliselt määratletud ja koordineeritud tegevustega täiskasvanuhariduse suunal. Varem pigem markeeritud teema on nüüd arengukavas konkreetse arenguülesandena ja tegevusmõõdikutega kajastatud.

Teekond targaks vallaks

Kokkuvõtvas ringis leidsid kõik osalenud vallad, et arenguprogramm on olnud neile väga kasulik täiskasvanuhariduse nähtavuse ja mõju suurendamiseks kohalikul tasandil. Õppimisvõimaluste kohta kogumine ja senisest efektiivsem jagamine ei nõua esiotsa erilisi väljaminekuid, kuid on esimene konkreetne samm, millest inimesed kasu saavad. Et jõuda täiskasvanuhariduses informeerivast partnerist arendavaks partneriks, on omavalitsustel vaja arengukavades ja strateegiates sõnastada konkreetsed eesmärgid ning tegevused nendeni jõudmiseks. Kohalik omavalitsus tunneb oma kogukondi kõige paremini ja saab neile ka õppimiseks tõhusat tuge pakkuda.

Täiskasvanute õppe süsteemsele mõtestamisele ja toetamisele suunatud tegevusi kohalikes omavalitsustes koordineerib ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga Erasmus+ projekti „Agenda – täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames.

Eeva Kumberg