Pingutusi kroonis edu

pingutused ülikoolis

Alanud õppeaasta tõi Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile rõõmustavad uudised. Eesti Kõrghariduse Kvaliteedihindamise Agentuur andis rahvusvahelise kvaliteedihindamise komisjoni otsusele tuginedes kõrgkoolile akrediteeringu maksimummääras – seitsmeks aastaks.

Helle Noorväli,

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor

Kaie Kranich,

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppejõud

Hindamine läbiti edukalt nii institutsionaalses akrediteerimises kui ka ärinduse ja halduse ning sotsiaalteenuste õppekavagruppide kvaliteedihindamises.

Hindamiskomisjon tõstis kõrgkooli tugevustena esile tihedat koostööd tööandjate, vilistlaste ja üliõpilastega ning õppeasutuse head mainet kvalifitseeritud spetsialistide koolitajana. Kõrgkooli juhtimisstiili hinnatakse tõhusaks, majandamist kuluefektiivseks ja õpikeskkonna pidevale kaasajastamisele orienteerituks.

Kõrgkoolis tähtsustatakse töötajate professionaalset arengut, pakkudes muuhulgas võimalusi stažeerimiseks, rahvusvahelises koostöös ning teadus- ja arendustegevuse programmides osalemiseks.

Viimase kolme aasta jooksul on ellu viidud tulemuslikke muudatusi õppekavade arenduses ning vastavusse viimises Eesti kõrgharidusstandardi ja kvalifikatsiooniraamistiku 6. taseme kirjeldusega. Paindlik õppe- ja nõustamissüsteem arvestab üliõpilaste individuaalsuse ja erivajadustega, luues soodsad tingimused elukestvas õppes osalemiseks.

Õppetöösse on külalislektoritena kaasatud Eestis kõrgelt tunnustatud erialaspetsialiste-praktikuid. Hästi on korraldatud ja eesmärgistatud ning õppemoodulitega tihedalt seotud konnektiivsel mudelil põhinev praktika, kus hinnatakse kõigi kolme praktika osapoole tulemuslikkust.

Parendusvaldkondadest leidsid komisjoni otsuses äramärkimist vajadus suurendada kõrgkooli rahvusvahelistumist ning arendada senisest veelgi tõhusamalt koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega rakendusuuringute teostamiseks. Tänapäeva järjest enam rahvusvahelistuvas ühiskonnas on oluline laiendada inglisekeelse õppe võimalusi välisüliõpilaste kaasamiseks.

Kõrgkooli vajalikkus regioonis

Siit-sealt on kostunud kahtlusi, kas Mõdriku on ikka piisavalt hea koht rakenduskõrgkoolile ning on’s üldse Lääne-Virumaale kõrgkooli tarvis. Alljärgnevalt on toodud kõrgkooli kohta mõned faktid, mis annavad vastuse ka tõstatatud küsimustele.

950 üliõpilasega kõrgkool on Virumaa regiooni suurim majandus- ja ettevõtlusalast rakenduskõrgharidust ning täiendus- ja ümberõpet pakkuv õppeasutus, kus ainsana vabariigis saab omandada rakenduskõrghariduse majandusarvestuse, juhiabi, majandusinfosüsteemide korraldamise ning kaubandusökonoomika erialadel.

Alanud õppeaasta eel oli keskmine konkurss ühele õppekohale 2,63, sh enim soovijaid oli ärijuhtimise (4,7) ja sotsiaaltöö (4,6) erialadele. Keskmine üliõpilane on 28aastane. Väljalangevus kõrgkoolist on väiksem Eesti keskmisest, jäädes 13% juurde. Lõpetanute erialane tööhõive on keskmiselt 80%. Umbes 10% lõpetanutest jätkab edukalt õpinguid magistriõppes.

Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu on korduvalt tunnustanud üliõpilaste lõputöid kui parimaid rakendusliku väärtuse ning innovatiivse lähenemisviisiga erinevates tööelu valdkondades. Kahel aastal järjest on meie üliõpilased võitnud parima bakalaureuse töö auhinna arvestusala tööde vabariiklikul konkursil.

Kõrgkool panustab erinevate tegevuste kaudu ühiskonna ja kogukonna teenimisse, korraldades eelkõige piirkonna tööandjatele tasuta koolitusi, avalikke loenguid ning andes oma panuse üleriigiliste ettevõtlus- ja täiskasvanud õppija nädala sündmustesse.

Töömaailma muutuste ning erinevate huvigruppide vajadustega arvestamiseks on välja kujunenud süsteemne ja mitmekülgne koostöö praktikaasutuste esindajatega, tööandjatega, erialaliitudega jne.

Rahvusvahelistumist ning mobiilsust toetab koostöö partnerkõrgkoolidega Prantsusmaal, Portugalis, Inglismaal, Kanadas, Balti- ja Põhjala riikides ning mujal. Ühisprojektides osalemine võimaldab kaasata õppetöösse uudseid ja innovaatilisi, multidistsiplinaarset lähenemist nõudvaid meetodeid nii õppejõudude kui üliõpilaste professionaalsete kompetentside arendamiseks.

Kaasaegne õpikeskkond

Tänapäeva kõrgkool on midagi märksa enamat kui üksnes klassiruumid ja õpetajate tuba. Kümne aasta jooksul on kõrgkooli infrastruktuuri kaasajastamiseks investeeritud enam kui 3,7 miljonit eurot nii EL struktuuritoetusi kui omatuluvahendeid.

Igapäevast õppetegevust toetavad kaasaegsele üliõpilaslinnakule iseloomulikud piisav füüsiline ruum avalike ürituste korraldamiseks, moodsad õppelaborid, majutus-, toitlustus-, parkimis- ning vaba aja veetmise võimalused. Regiooni parimas avalikus majandus- ning sotsiaalvaldkonna raamatukogus on üliõpilaste kasutada uusimad traditsioonilised ning virtuaalsed teabeallikad.

Looduslikult unikaalses ja keskkonnasõbralikus linnakus kasutatakse maasoojuskütet, päikesepaneelide abil toodetavat elektrienergiat, oma biopuhastusseadmeid ja hooldustehnikat.

Mõdriku on mõisakool, mis tõstab kahtlemata kõrgkooli väärtust ja atraktiivsust, sest inimeste õpetamisel pole oluline mitte ainult see, mida neile õpetatakse, vaid ka see, kus ja kuidas seda tehakse. Üliõpilaste hinnangul toetab maakohas asuva kõrgkooli ainulaadne atmosfäär õpingutele keskendumist.

Tulevik seisneb koostöös

Kahtlemata valitseb kõrgharidusmaastikul pinev konkurents, mis sunnib iga kõrgkooli tõhusamalt otsima uusi väljundeid asjatundlikumate spetsialistide koolitamiseks. Kõrgkool jälgib väga tähelepanelikult riiklikke suundumusi ning kiiresti muutuvaid vajadusi töömaailmas, püüdes olla sammukese ajast ees ning arvestades valdkondlike tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA raportite soovitustega.

Pidades silmas Virumaa regiooni kui tööstuspiirkonda ning kõrgkooli arenguvajadusi, oleme alustanud tihedamat koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooliga ühisosa leidmiseks uute õppekavade arendamisel jm tegevustes.

Oleme avatud mitmekülgsele koostööle nii kohalike omavalitsuste, ettevõtjate kui vabaühendustega, pakkudes täienduskoolituse, nõustamise ning ühisprojektides osalemise võimalusi. Samuti saab tellida meilt rakendusuuringuid, mille tulemused võiksid olla abiks ettevõtte tegevuse tõhustamisel ja muudatuste läbiviimisel. Kutsume tööandjaid üles olema meie partnerid praktikaettevõtetena.

Oleme jätkuvalt seda meelt, et tööturu ja ettevõtlusega seostatud kvaliteetne kõrgharidusõpe on väljaspool tõmbekeskusi võimalik ja toetab igati regiooni arengut.

 

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli peahoone.

Foto: LVRKK