Sõmeru vald läheb jäätmeseaduse pärast riigiga kohtusse

sõmeru v

Sõmeru vald esitab Riigikohtule taotluse, et see teeks Riigikogule ettepaneku tühistada jäätmeseaduse muudatus, mis peaks jõustuma 1. oktoobril. Nimelt on Sõmeru vald, ja vallavanem Peep Vassiljevi sõnul ka paljud teised Eesti omavalitsused, vastu sellele, et jäätmeseaduse muudatus võtab omavalituselt sisuliselt otsustusõiguse jäätmekäitluse korraldamisel.

Aivar Ojaperv

Riigikogu võttis tänavu juunis vastu jäätmeseaduse muutmise seaduse, millega tunnistati kehtetuks jäätmeseaduse § 66 lõige 11. Vastavalt otsusele muutub nimetatud seadusepunkt kehtetuks 1. oktoobril.

Riigikogu põhjendused Sõmerut ei veena

Millest jäätmeseaduse § 66 lõige 11 räägib? „Jäätmeveo võib korraldada selliselt, et jäätmeid vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus või viimase poolt volitatud mittetulundusühing,“ seisab seaduses. „Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või viimase volitatud mittetulundusühingul.“

Riigikogu põhjendas kõnealuse seadusepunkti tühistamist asjaoluga, et tarbijale (ehk jäätmevaldajale) tagatakse varasemast suurem kaitse (saab valida mitme jäätmevedaja vahel), konkurents jäätmeturul suureneb ning väheneb omavalitsuse halduskoormus.

Sõmeru vald aga oponeerib, sest jäätmehoolduse korraldamine vallas/linnas on seadustega kohalikule omavalitsusele pandud ülesanne ning avalik sektor kannab vastutust teenuste jätkusuutliku toimimise, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest. Kui § 66 lõige 11 kaotab kehtivuse, võib juhtuda, et omavalitsus ei saa enam nõuet täita, sest ei saa kontrollida näiteks jäätmehoolduse kättesaadavust ja kvaliteeti.

„Jäätmeseaduse § 66 lg11 loob võimalusi kohalikele omavalitsustele rakendada põhiseaduslikku õigust otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi iseseisvalt seaduste alusel, sealjuures arvestades kohalikke olusid ja erisusi,“ seisab Sõmeru vallavolikogus vastu võetud põhjenduses. „Seaduseparanduse jõustumisel säilib kohalikel omavalitsustel küll vastutus jäätmekorralduse eest, kuid aheneb võimalus jäätmekorraldust suunata. Nii näiteks väheneb kohalike omavalitsuste ülevaade jäätmekorraldusega liitujatest.“

„Jäätmeseaduse § 66 lõige 11 kehtetuks tunnistamisega sekkutakse kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusesse intensiivselt,“ jätkub sama dokument.

Sõmeru valla esindajad leiavad veel, et ülekaalukat avalikku huvi regulatsiooni kehtetuks tunnistamiseks ei ole, Riigikogus tehtu seadusemuudatused põhinevad eelnõu seletuskirjas toodud oletuslikel ja ekslikel väidetel, eeldustel ja järeldustel ning seetõttu on ka seadusemuudatuste võimalik mõju, aga ka valitud vahendi sobivus ja proportsionaalsus, ebaadekvaatselt hinnatud.

Muudatused, mis kaasnevad Jäätmeseaduse § 66 lg 11 kehtetuks tunnistamisega on Sõmeru valla hinnangul mittevajalikud, kuivõrd muudatusega taotletava eesmärgi – tarbija kaitse –saavutamise meetmete sobivust on mõjude analüüsi puudumise tõttu raske või isegi võimatu hinnata.

Eesmärk suurendada konkurentsi jäätmeturul ei ole Jäätmeseaduse § 66 lg 11 kehtetuks tunnistamisega suure tõenäosusega saavutatav nagu pole saavutatav ka eesmärk vähendada omavalitsuse halduskoormust, kuivõrd vähenemise asemel kandub see osaliselt omavalitsuselt ettevõtjale.

Ka teistele seadus ei meeldi

„See pole otseselt mitte ainult Sõmeru valla teema, vaid puudutab ka teisi omavalitsusi,“ ütles vallavanem Peep Vassiljev. „Meie võtsime asja vaid esimesena ja tõsiselt käsile. Juba siis, kui seadusemuudatust Riigikogus menetleti, avaldasime oma vastuseisu, kuid kahjuks seda ei arvestatud. Seepärast otsustasime pöörduda Riigikohtusse, sest leiame, et omavalitsuse õigust on rikutud.“

 

 

———————————

Lääne-Viru Jäätmekeskus sai volituse tegeleda Sõmeru prügimajandusega

Vastavalt Sõmeru vallavolikogu otsusele on MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus volitatud Sõmeru valla territooriumil arveldama jäätmevedajaga ning pidama arvestust jäätmevaldajate üle ja nendega arveldama.

Samuti anti Lääne-Viru Jäätmekeskusele volitus täita korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid ülesandeid.