Kahe Lääne-Virumaa kaitseala eeskirju uuendati

Jätkates kaitse-eeskirjade ajakohastamist ja uuendamist, kiitis valitsus heaks Lääne-Virumaal asuvate Suurekivi looduskaitseala ja Emumäe maastikukaitseala ning Võrumaal asuva Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirjad.

Vinni vallas paiknevast Suurekivi hoiualast sai kaitseala. See oli vajalik, et tagada nii Eestis kui ka kogu Euroopas oluliste metsaelupaikade ning seal leiduvate kaitsealuste liikide kaitse. Kaks kolmandikku kaitsealast on kaetud laanemetsadega. Suure osa hõlmab sihtkaitsevöönd, kus majandustegevus on keelatud. Piiranguvööndis on metsa majandamine lubatud. Keelatud on uuendusraie, et tagada kaitsealuse kauni kuldkinga kasvukoha kaitse.

Inimestel on lubatud kaitsealal viibida, korjata seeni-marju ning pidada jahti. Piiride korrigeerimise tulemusena jääb kaitstava ala pindala 3,7 ha võrra väiksemaks. Selle pindala on nüüd 270,2 ha, millest 67 protsenti on riigimaa.

Väike-Maarja vallas asuv Emumäe maastikukaitseala on loodud pinnavormide, sh Emumäe, metsa- ja poollooduslikke koosluste, kaitsealuste liikide ja maastikuilme kaitseks. Kaitsealal on lubatud majandustegevus, arvestades määrusega sätestatud erisusi. Metsa uuendamiseks võib lisaks turberaiele valitseja nõusolekul kasutada lageraiet hall-lepikus ja kuni ühe hektari suuruse langina ka kuusikus.

Inimestel on lubatud sellelgi kaitsealal viibida ning seal seeni-marju korjata. Samuti tohib pidada jahti ja püüda kala. Kaitseala pindala väheneb 29 ha võtta ja seda eramaa arvel – välja arvatakse selle piiril olevad õuemaad ja põllud. Kaitseala on nüüd 510,3 ha suurune, millest 86 protsendi on eramaa.

Kuulutaja

Vaade Emumäe tornist.

Foto: wikipedia.org / Aleksander Kaasik