Koosolekul arutati turvalisus- ja liiklusküsimusi


Läinud nädalal toimus Rakvere linnavalitsuses tänavu teist korda turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni ning liikluskomisjoni ühiskoosolek, kus otsustati ressursside efektiivsemaks kasutamiseks moodustada ühendkomisjon, kuna arutatavad teemad kattuvad suuresti.

Koosolekul tulid jutuks linnaosade liikluskorralduslikud küsimused, teostatud tööd ja planeeritud investeeringud, avalik kord meelelahutusasutuste läheduses ning talihooldus linnaruumis.

Ühe teemana tuli jutuks pöördumine Maanteeameti poole seoses Silberauto esise liiklussõlme väljaehitamisega, mille osas pole linna ja maakonna tasandilt viie aasta jooksul tehtud taotlused siiani kahjuks tulemusi andnud. Tallinna-poolne viaduktile pääs AS Silberauto Rakvere esinduse ees ja Moonaküla väljasõidul on teeületamiseks jätkuvalt riskantne koht – pime, valgustamata, samuti puudub seal kõnnitee.

Nüüd tehti kohalike omavalitsuste juhtide algatusel Maanteeametile Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt ühispöördumine, mille kohaselt on maakonnas prioriteediks kahe liiklusohtliku sõlme, Rakvere Tallinna poolse viadukti ja Sõmeru ristmiku lahendamine ning seal liiklusturvalisuse parendamine.

Koosolekul kõneldi ka talihoolduse ettevalmistustest. Tulenevalt eelmisest lumerohkest talvest otsustati üle vaadata seni kehtinud Rakvere linna tänavate ja avalike objektide prioriteetsusklassid, sest teede- ja tänavavõrgu korrastamisega lisandub mitmeid tsoone, kus on vaja teostada lumevedu. Samuti on teede talihooldusele linna eelarves ette nähtud rohkem vahendid.

Lisaks arutati probleemseid liikluskorralduslike kohti ja otsustati, et: Pika ja Tallinna tänava ülekäigurada tõstetakse Tallinna tänaval ülespoole (Õllepruuli tänava otsa); Tallinna ja Vallikraavi tänava ristumiskohal asuval vasakpöördel markeeritakse peatumise joon vasakpöörde teostajatele; Kungla lasteaia parkla liiklusmärgile paigaldatakse lisatahvel „Parkimine lubatud kell 19.00–7.00“; skate-pargist Kastani puiesteele suunduva ülekäiguraja ette paigaldatakse väravad ja valgusti; Maanteeametile tehakse ettepanek valgustada Põhjakeskuse Tallinna poolsel väljasõidul asuv ülekäik kergliiklusteele; tervisekeskuse valmimisega avatakse Vilde tänava ots kõigile liiklejaile.

Kuulutaja

Turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni ning liikluskomisjoni ühiskoosolek.

Foto: Kristel Mänd