Madalapalgalised saavad tulumaksu tagasi

GTY_euros_sk_150105_12x5_1600

Alates veebruarist saab esmakordselt taotleda madalapalgaliste tagasimakset ehk madalapalgalisel täistööajaga töötajal tekib õigus saada tagasimakse tema poolt aasta jooksul tasutud tulumaksu ulatuses.

 

Tiina Normak,
Maksude osakonna talitusejuhataja

 

Madalapalgaliste tagasimakse kantakse inimesele üle kord aastas ja selle eesmärk on töötaja sissetuleku suurendamine. Alates novembri keskpaigast on võimalik e-maksuametis/e-tollis kontrollida, kas tingimused tagasimakse saamiseks on täidetud, tagastatav summa selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Kes saab taotleda?

Tagasimakset saab taotleda täisealine Eesti elanik, kes on taotlusele eelneval aastal töötanud täistööajaga vähemalt kuus kuud ja kelle aastane kogutulu jääb alla 7817 euro.

Täistööaja saab ka kokku liita ehk kui inimene töötab mitme töölepingu alusel, aga vähemalt 40 tundi nädalas, siis on ka temal taotlemise õigus olemas. Täistööaja tingimust ei nõuta töövõimetuspensionäridelt, osalise või puuduva töövõimega isikutelt, kelle eest maksab sotsiaalmaksu kuumääralt Töötukassa (kuni juunini 2016 maksis Sotsiaalkindlustusamet).

Oluline on, et osalise või puuduva töövõimega inimese tööandja on tema töövõimest teadlik ja esitanud vastava taotluse Töötukassale (kuni juunini 2016 Sotsiaalkindlustusametile), sest muul juhul ei ole võimalik seda tagasimakse tegemisel arvesse võtta.

Kuidas tagasimakset arvutatakse?

Aastase maksimaalse 7817 euro suuruse kogutulu hulka kuulub lisaks töötasule ka näiteks pension, ettevõtlustulu, dividend, maksustatav toetus, stipendium, preemia vms. Tagasimakse suurus sõltub sissetuleku suurusest ehk mida lähemal on aastane sissetulek 7817 eurole, seda väiksem on saadav rahaline tugi.

Samuti mõjutab tagasimakse suurust isiku tulumaksukohustus ja tulumaksutagastus. Kui inimene teeb tuludeklaratsioonis lubatud mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisest või pensioni korral), siis see mõjutab tagasimakse suurust.

Täpne summa arvutatakse välja tuludeklaratsiooni alusel, mille inimene esitab 2017. aasta veebruaris-märtsis. Taotlust tagasimakse saamiseks on võimalik esitada pärast deklaratsiooni kinnitamist sealsamas elektroonilises keskkonnas ja kui inimene täidab tingimused, siis ilmub sinna eraldi teavitus.

Tagasimakse jõuab inimese pangakontole sarnaselt tulumaksu tagastamisega ehk kõigepealt kantakse see üle inimese ettemaksukontole Maksu- ja Tolliametis, kust vajadusel võetakse maha muud täitmata kohustused, näiteks maksuvõlg, tasumata trahvid, kohtutäituri nõue. Seejärel tehakse ülekanne inimese pangakontole, esimesi tagastamisi alustab Maksu- ja Tolliamet maikuus.

Kindlasti on siinkohal oluline meeles pidada, et kuna toetus suurendab inimese sissetulekut, siis võetakse seda arvesse talle toimetulekutoetuse määramisel. Rohkem infot leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/madalapalgaliste-toetus-2017-aastal.