Vähekindlustatud inimesed saavad taotleda matusetoetust

coffin

Käesolevast aastast makstakse vähekindlustatud inimesele 250 euro suurust matusetoetust tingimusel, et neile on määratud toimetulekutoetust kas matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel korral.

Varasemalt eraldas riik matusetoetust üksnes kohalikele omavalitsustele omasteta või tundmatu inimese matuse korraldamiseks. Nüüdsest saab ühekordset riiklikku matusetoetust ka majanduslikult vähekindlustatud inimene, kes kuulub sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses toimetulekutoetust saavasse perekonda. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavaid inimesi, nende abivajajaid lapsi ja vanemaid või muid tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega inimesi.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Lea Kivipõld selgitas, et matusetoetust hakkab sel aastal maksma Sotsiaalkindlustusamet ning see ei käi sotsiaalosakonna kaudu. „Rakvere linn ise matusetoetust ei maksa, küll oleme raskustes peresid mõnikord ühekordsete toetuste maksmisega aidanud. Isik esitab matusetoetuse taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, lisab sellele oma isikut tõendava dokumendi ja Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõendi,” lisas Kivipõld. Kuidas Sotsiaalkindlustusamet kontrollib taotleja toimetulekutoetuse saamist, seda linnavalitsus ei tea, tõenäoliselt saavad nad seda teha toetusteprogrammi kaudu.

Kui matusekorraldaja, eraisik või kohalik omavalitsus saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast tegelikku surmapäeva, siis eespool nimetatud nõutavatele dokumentidele lisaks tuleb esitada ka politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokument, mis tõendab isiku surmast teadasaamise aega.

Matusetoetus määratakse, kui toetusavaldus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates.

Rakvere linn taotleb omasteta ja tundmatute inimeste matmiseks iga konkreetse surma puhul Sotsiaalkindlustusametilt toetust. 2014. aastal taotleti viie inimese matmiseks raha 959 eurot.

Mari Mölder