Korteriühistud muutuste tuules III

 

Uus korteriomandi- ja korteriühistu (KrtS) seadus näeb ette, et majades, kus on tegutsetud korteriühisuse vormis ja nimetatud ka valitseja, jätkab viimane pärast seaduse jõustumist tegevust. Kui valitseja tegevus ei vasta korteriomanike ootustele või on vastuolus seadusandlusega, võib korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitseja tagasi kutsuda ja temaga sõlmitud lepingu üles öelda.

KrtS paragrahv 28 sätestab, et valitseja peab määrama iga esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks füüsilise isiku – majahalduri -, kes tegeleb valitseja ülesannete täitmisega selles korteriühistus.

 

Majahalduri kutsestandard

Majahaldur on seadusesse lisatud uus mõiste ning temale sätestatud kutse nõue on tekitanud mitmeid küsimusi.

Kehtima hakkav seadus seab tingimuseks, et majahalduril peab olema kinnisvarahalduri või korterelamuhalduri kutse kutseseaduse tähenduses. Siinkohal juhin tähelepanu, et seaduses nimetatud kutsestandardite nimetused on muutunud ja ei vasta uues seaduses hetkel kehtivale sõnastusele.

Seaduse vastuvõtmisest möödunud aja jooksul on korterelamuhalduri kutsestandard kaotanud kehtivuse ja sisuliselt samade nõuetega on kehtiv korteriühistujuhi kutsestandard.

Segaduse vältimiseks tegi Eesti Korteriühistute Liit Justiitsministeeriumile ettepaneku viia seaduse tekst kooskõlla kehtivate kutsete nimetustega.

Muudatuste kohaselt lisatakse majahalduri kutsenõuete nimekirja korteriühistujuhi kutse. Samas säilitatakse ka viide korterelamuhalduri kutsele, sest seaduse jõustumise ajaks mõned selle kutsestandardi alusel antud kutsed veel kehtivad.

Nimetatud muudatused on hetkel menetluses.

Lisaks ütleb seadus, et valitseja nimetatud isik võib olla samal ajal mitme korteriühistu majahaldur. Kui mitmes ühistus võib majahaldur tegutseda, seadus ei sätesta.

Eesti Korteriühistute Liidu praktika näitab, et liiga paljudes majades tegutsedes kipub teenuse kvaliteet langema. Tagamaks majahalduri hoolsuse teie ühistus, soovitame korteriomanikel uurida, mitmes majas määratud haldur tegutseb. Majahalduri nime ja kontaktandmed peab korteriomanikele teatavaks tegema valitseja.

 

Ühistu juhatus

Rõhutan, et majahalduri määramise nõue kehtib vaid juhul, kui korteriühistu tekib seaduse alusel automaatselt ja majas on valitseja või kui ühistu on ise endale valitseja valinud. Enne seaduse jõustumist moodustatud ja tegevust jätkavates korteriühistutes ei ole majahaldur nõutav.

Korteriühistu valitud juhatuse liikmetel ega juhatuse esimehel ei pea uue seaduse kohaselt olema ka majahalduri kvalifikatsiooni. Ühistu juhatuse liikmeks ja esimeheks võib olla isik, kes on pälvinud oma ühistu liikmete usalduse.

 

Andres Jaadla,

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees