Plaanitakse muuta tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskija

DSC_1114

Rakvere tammiku kaitse-eeskirja muutmisel suureneks maastikukaitseala veidi, samas muutuksid piirangud leebemaks.

Liisi Kanna

Kolmapäeval toimus Keskkonnaaameti Rakvere kontoris tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu. Kuulajaskonnale tutvustati plaanitavaid muudatusi ja nende põhjuseid.

Piiranguvöönd

Praegu kehtiv eeskiri võeti vastu 1999. aastal. „See on ajale jalgu jäänud,“ tõdes Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Liggi Namm.

Enne looduskaitseseaduse jõustumist vastu võetud eeskirjad ja kaitsekord kehtivad seni, kuni looduskaitseseaduse alusel kehtestatakse uued. Seda nüüd Rakvere tammiku alaga teha plaanitaksegi.

Üheks suuremaks muudatuseks on see, et kui praegu kuulub kogu tammiku kaitseala sihtkaitsevööndisse, siis uue eeskirja järgi jaguneks ala sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. Viimase puhul on kehtestatud reeglistik leebem. „Alal, mis piiranguvööndisse plaanitakse, kaitsealuseid liike ei kasva,“ seletas Namm.

Praegu leidub tammiku maastikukaitsealal neli kaitsealust liiki. Üks neist, tammepässik, kuulub looduskaitsealuste liikide teise kaitsekategooriasse. See tähendab, et liiki esineb väga piiratud alal. Vööthuul-sõrmkäpp, pruunikas pesajuur ja harilik kopsusamblik on kolmandas kategoorias. Veel 2004. aastal leiti tammikust ka teise kategooriasse kuuluvat varjuluste, vaatamata otsingutele pole hiljem seda avastatud.

Muudatustest

Plaanitavad muudatused annavad inimestele maastikukaitsealal suuremad võimalused vaba aja veetmiseks. Hetkel kehtiva eeskirja järgi tammikus seente ja marjade korjamine lubatud ei ole, uue reeglistiku järgi võib seda teha.

Lisaks tohiks ilma Keskkonnaameti loata õuealal telkida ning lõket teha. Ka rahvaürituste korraldamise tingimused leeveneksid. “Sihtkaitsealal võiks hakata pidama ka üle 50 osalejaga kooli- ja spordiüritusi ning Keskkonnaameti loal ka üle 50 osalejaga tavaüritusi,“ rääkis kaitse planeerimise spetsialist.

Välispiir

Uue eeskirja järgi kaitseala veidi suureneks. Praeguse 23,3 hektari asemel hakkaks tammiku maastikukaitsealasse kuuluma 24,5 hektarit. Eelnõus põhjendatakse laienemist järgnevalt: „Olulisem suurenemine toimub kaitseala põhjaosas, kus piir on viidud katastriüksuse piirini. Sellega arvatakse kaitsealasse ühtse metsamassiivi ääreala, millel on varem kaitse all olnud metsaga sarnane looduskaitseline väärtus. Varasem piir jooksis läbi metsa ja polnud looduses tuvastatav.“

Tehniliste viperuste tõttu ei olnud küll Rakvere Linnavalitsuse muudatusettepanek Kekskonnaametini enne arutelu toimumist jõudnud, kuid linnavalitsuse esindaja Riina Sikka sõnul pidi see kohe peale koosoleku lõppu teele pandama. Linnale tegi muret kergliiklusteede rajamine tammiku kaitsealale. Linna üldplaneeringus on Tammiku ning Õie tänavale ette nähtud kergliiklusteed ning nende rajamiseks loodetakse Keskkonnaametiga jõuda kompromissile välispiiri nihutamise osas.

Teiseks võimaluseks oleks teed ehitada kaitsealale. Keskkonnaameti sõnul võiks teede laiendusena ka see variant kõne alla tulla.

Riina Sikka nentis, et kergliiklusteede rajamine on vajalik inimeste ohutuse tagamiseks. „Seal on väga kitsas tee, aga see on vajalik, et jalakäijal oleks koht, kus kõndida.“

Eelnõu esitatakse orienteeruvalt 2017. aasta mais ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2017. aasta juulis.