Minu Rakvere

Laila Talunik

Rakvere abilinnapea ja sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat

Minu Rakvere on linn, kus ei sallita endast väiksemate, nõrgemate, nooremate, eakamate või lihtsalt teistmoodi vaadetega inimeste kiusamist – ei anonüümselt sotsiaalmeedias ega avalikel üritustel. Linnajuhid on ise enda käitumisega eeskujuks ning arvestavad käitumisreeglitega ka sotsiaalmeedias. Samuti on oluline, et volikogus oleks liikmed, kel puudub oma isikik huvi, ja oleksid väljas linna eest tervikuna. Soovime, et nelja aasta pärast vaadatakse tagasi ja reaalselt küsitakse infot, mille eest üks või teine linnavolinik seisis, millistes komisjonides osales ja mitu korda sõna võttis.

Tahame, et linnas oleks turvalisem elada, sest juba omavalitsuse tasandil tegeletakse perevägivalla ennetustööga. Elavdame linna eriilmeliste sündmuste ja loova linnaruumiga, milleks korraldame ideekorjeid ja konkursse, kus saavad osaleda kõik, kel head ja uudsed mõtted. Selle aasta kevadel korraldatud projektikonkursi tulemusena toimus suvel Eesti esimene funkfest, Kristjan Järvi ainulaadne kontsertprogramm ja Rakvere esimesed keskajapäevad, mis mitmekesistasid Rakvere linna kultuuripilti ja pakkusid elamusi erinevatele sihtgruppidele.

Rikastame linnaruumi heli-, valgus-, loodusinstallatsioonide, skulptuuride, seinamaalingute ja teiste kunstivormide abil. Rajame Rakvere rahvaaeda Jakob Liiva skulptuuri väärtustamaks emakeelset haridust, rahvuslikku kultuuri ja iseseisvat omavalitsust. Usume, et mida loovama keskkonna suudame ümberringi luua, seda suurem on tõenäosus, et Rakverest võiks sirguda uued Picassod ja Bransonid.

Me peame väga oluliseks noori ja neile sobiva keskkonna loomist, sest nemad hoiavad linna elavana. Kuna põhiharidus on tasuta, peame õiglaseks, et ka alusharidus ehk lasteaed oleks tasuta, see teenib ka noorte perede majanduslikku heaolu. Lisaks toetame lasteaias mittekäivate alla kolme aasta vanuste laste vanemaid, et vanemal oleks valik, kas olla kodus või äärmise vajaduse korral siiski naasta tööle.

Rakvere linna koolivõrgu osas on selge kokkulepe, mis kajastub linna arengukavas, et riigigümnaasiumi avamisest alates jätkab linnas kolm põhikooli neljas hoones. Meil on vaja kaardistada reaalne ruumivajadus pärast gümnasistide lahkumist ning alustada koolihoonete renoveerimisprojektide koostamist, et süsteemselt koolid ümber ehitada tänapäevastele tingimustele vastavaks. Samamoodi on noortele vaja kesklinna piirkonnas uut ja kaasaegset huvilinnakut, mis hõlmaks endas sise-skateparki ja teisi nende vajadustest lähtuvaid ruume. Keskkooli lõpetanud noorel peaks olema Rakveres erinevaid huvitavaid õppimis- või enesetäiendamisvõimalusi ametikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis pakutavate erialade kõrval.

Toetame kodanikualgatusi, mis aitavad kaasa Pika tänava piirkonna muutumisele rakverelastele ja turistidele armastatud alaks. Samuti on vajalik konserveerida Pikal tänaval nn nn Porganditrepi-väljaku ääres lagunevad müürid ning korrastada mäenõlv. Siiamaani kahjuks ei leitud üksmeelt linnavalitsuses.

Lisaks Pikale tänavale liigeldakse jala ning erinevate liikumis- ja abivahenditega ka linna teistes piirkondades. Äärmiselt vajalik on arvestada teedeehituses senisest rohkem kõnniteede kasutajasõbralikkusega. Väga olulisel kohal on tuleviku Rakveres linna rohealad, kuhu rajame puhke- ja piknikukohad, mis sobiksid kõigile vanusegruppidele. Nendesse piirkondadesse, mis on mõeldud eelkõige jalakäijatele, paigaldame suveperioodiks avalikud joogiveekraanid. Selleks, et linn toimiks jätkusuutlikult, loome volikogu juurde keskkonnakomisjoni, mille eesmärk on linnakeskkonna muutmine inim- ja loodussõbralikumaks. Üheks konkreetseks sammuks on korraldada ilutulestiku asemel aastavahetuse tähistamiseks keskkonnale ohutu valgusetendus ja olla seeläbi eeskujuks loodust säästvale mõtteviisile.

Linna edasise arengu seisukohalt on äärmiselt vajalik tugevate kogukondade tekkimine. Konkreetsete tegevustena näeme ette kaasava eelarve kasutusele võttu, mis tähendab seda, et linnakodanikel on võimalus valida välja parimad kogukondlikud projektid, mida linn rahastab. Lisaks viime sisse linnaosavanemate kaudu piirkondadesse süsteemse info edastamise, võtame kasutusele Rakvere linna mobiilirakenduse (äpi), mis loob inimestele lihtsa ligipääsu informatsioonile ja võimaldab anda tagasisidet ning tagame, et inimeste ettepanekuid käsitletakse volikogu vastavas komisjonis.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna tulevikuvaade Rakveres on arvestav, kaasav, linnakodaniku poole suunatud ja päris probleemidega tegelev.