Õppida tuleb ka täiskasvanuna

ametikool

Elukestev õpe ei ole pelgalt sõnakõlks, täiskasvanud inimesed leiavad üha sagedamini tee koolipinki. Täiskasvanuõppest rääkis Rakvere Ametikooli õppedirektor Anne Loos.

 Tekst: Maris Marko

 

Kes on täiskasvanud õppija?

Täiskasvanud õppijaks loetakse kutsehariduses vähemalt 25-aastaseid õpilasi. Aastate lõikes on selliste õppijate arv pidevalt kasvanud, olles Eestis 2012/2013. õppeaastaks tõusnud 6101 õpilaseni ning moodustades kõigist kutseõppuritest ligikaudu 23 protsenti.

Täiskasvanute koolitus jaguneb tasemeõppeks ja täiendkoolituseks. Tehakse selget vahet, kas pärast koolituse lõppu väljastatakse osalejale tasemeõppe tunnistus või tõend õppe läbimise kohta.

Kutseõppeasutused ei ole enam ammu ainult noorte võimalus õppimiseks, vaid kutseõppe tasemeõppes on võimalik osaleda kõigil vanusest hoolimata.

Täiskasvanud õppijaks on täiskasvanu, kelle jaoks õppimine ei ole põhitegevus, vaid ta õpib töölkäimise, lastekasvatamise või mõne muu tegevuse kõrvalt.

Miks peaks täiskasvanu kooli minema?

Täiskasvanud räägivad omavahel tihti tööst, samas on selles valdkonnas palju probleeme. Tutvudes küsitakse sageli üksteiselt, kellena töötad. Töötuks jäämine mõjub enamasti rängalt ning mitte ainult sissetulekute vähenemise tõttu. Seetõttu on oluline olla kursis ja mõelda ka sellele, mida ma täna vajan, oskan, suudan ja kas peaksin hakkama saamiseks tulevikus midagi juurde õppima. Täna, mil töötingimused ja keskkond kiiresti muutuvad ning võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, on tööealise inimese pidev enesetäiendamine hädavajalik.

Mis see maksma läheb?

Kutsehariduse omandamine Rakvere Ametikoolis – riigikutseõppeasutuses – on kõigile soovijaile  tasuta. Täiskasvanute gruppides on õppetööd võimalik korraldada ka nii, et oleks võimalik haridust omandada töö ja pere kõrvalt. Õppida on võimalik õhtuti või nädalavahetustel, sessioonidena.

Kõikidel täiskasvanud töötajatel ja teenistujatel, kes asuvad õppima tasemekoolituse statsionaarses õppevormis ja täiskoormusega õppes, on õigus õppepuhkusele ja ka õppelaenule. Töölepingu alusel töötavatel inimestel on õigus tasemekoolituses osalemiseks võtta õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär. Õppelaenu on õigus saada nendel, kelle õpingute kestus õppekava järgi on vähemalt 9 kalendrikuud ja kes õpivad täiskoormusega tasemeõppes keskhariduse baasil.

Millist haridustaset täiskasvanud õppijalt eeldatakse?

Kutseõppeasutuse tasemeõppes on täiskasvanutel võimalik omandada teadmisi nii keskkooli- kui ka põhikoolijärgses õppes, samuti saada haridust ka neil, kellel põhihariduski omandamata.

Täiskasvanutel on Rakvere Ametikoolis mitmeid uusi ja paindlikke võimalusi kutsehariduse omandamiseks.

Kutseõppeasutust on võimalik lõpetada kas kutse- või erialase lõpueksamiga või kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel saab kutsetunnistuse, mida tööandja võib personali valikul vägagi väärtustada.

Samuti on võimalik õppijal taotleda varasemate õpi- ja töökogemuste tunnustamist.

Uuel õppeaastal ootab Rakvere Ametikool kõiki neid täiskasvanuid, kes võtavad enda jaoks vastu otsuse ka sama teekond ette võtta nagu paljud eakaaslased. Pakutavate erialadega on võimalik tutvuda Rakvere Ametikooli koduleheküljel.