Omavalitsusliidus toimuvad uuendused

omavalitsus
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule eraldati 135 350 eurot ühiseks täitmiseks antud ülesannete elluviimiseks. Reformide ja uute tegevuste valguses kaaluvad liidu liikmed teha muudatusi ka oma töö korraldamises.

Liisi Kanna

Juba mõnda aega on teada, et riigi poolt omavalitsustele ühiseks täitmiseks antud ülesandeid hakkab meie maakonnas ellu viima Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL).
Nädala alguses kinnitati riigihalduse ministri Jaak Aabi käskkirjaga nimekiri, mille alusel eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid omavalitsustele ühiselt täidetavate ülesannete teostamiseks. Kokku toetatakse omavalitsuste maakondlikke arendustegevusi enam kui 2 miljoni euroga, Lääne-Virumaale anti 135 350 eurot.
„Toetus eraldatakse kohalike omavalitsusüksuste volikogude poolt määratud maakondlikule koostööorganile, et nad saaksid ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist ning ühiselt täidetavate rahvatervise-, turvalisuse- ja kultuurivaldkonna ülesannete täitmiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Ühistegevustega jätkatakse seni maavalitsuste poolt täidetud tegevuste elluviimist.

Uued tegevused
Nimetatud ülesannete kõrval anti aga omavalitsustele ka maakonna sümboolika kasutamise ja teenetemärkide andmise õigus. Viimatisel VIROLi üldkoosolekul otsustati, et meie maakonnas võtab ka need üle omavalitsusliit. „Kui omavalitsused ei oleks soovinud ühiselt maakonna vappi ja lippu edasi kasutada ega teenetemärke välja anda, siis kohustust selleks ei olnud. Sellisel juhul oleks aga sümbolid antud maakonna muuseumile säilitamiseks ja vapimärke lihtsalt poleks antud meie maakonnas edasi,“ sõnas VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi.
Maavalitsused üle Eesti olid seotud ka mitmete projektidega, millega tegelemist nüüd omavalitused ühiselt kaaluma peavad ning millest osa võtmist võibki maakonna arengu kavandamise ja suunamise alla liigitada.
Nii näiteks tutvustas Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev VIROLi viimatisel kogenemisel Kunda ja Loviisa sadamate Interreg projekti, milles rahavabaks partneriks Lääne-Viru maavalitsus oli. Nikolajev nentis, et tema eesmärgiks on uurida, kas VIROL kui maavalitsuse n-ö järglane ei oleks huvitatud partnerina osalemisest.
„See ei tähenda mingisuguseid rahalisi kohustusi, kahjuks ei võimalda osaleda ka kasu saajana. Aga samas minule tunduks, et annaks väga selge signaali, et meie piirkond on vähemalt selle projekti arendamisest huvitatud,“ märkis sadama direktor liidu osalemise olulisust.
Kuigi ametlikku otsust projektis kaasa lüüa koosolekul ei koostatud, jäi kõlama osalemist toetav seisukoht.

Juhatuse pädevused
Lisaks tuleb liidul ära otsustada, kuidas nüüdse väiksema koosseisu (varasema 30 asemel 16 liiget) ja suurenenud kohustuste hulgaga oma tööd organiseerida, ning selleks on alustatud põhikirja muutmisega. „Ei võtnud vana põhikirja ja ei hakanud redigeerima, seal oli nii palju vanu asju, tegime täitsa uue,“ selgitas Hõbemägi eelnõu esimesel lugemisel.
Tegevdirektor nentis, et põhikirja ajendasid muutma juhatuse ja üldkoosoleku volituste küsimused. „Kuna esimesel üldkoosolekul jäi kõlama, et võiks olla laiapõhjaline juhatus, ehk siis igast omavalitsust võiks keegi juhatusse kuuluda, siis sellele tuginedes on põhikirja näidisega antud juhatusele rohkem pädevust ja üldkoosolekule eelkõige pädevused, mis tulenevad seadusest,“ tutvustas Hõbemägi.
Juhatuse suuremad volitused eeldaksid suuremat juhatuse koosseisu ja ühtlasi võiks üldkoosolek hakata koos käima harvem. See tekitas vaidlusi – kas on vaja traditsiooni rikkuda ja head koostööd lõhkuda?
Hõbemägi selgitas, et juhatuse volituste laiendamine tuleneb paljuski praktilisest vajadusest – üldkoosolek ei saa piisavalt kiiresti kokku, kui on tarvis kiireid otsuseid langetada, juhatusega saaks neid kiiremini menetleda.
VIROLi juhatuse esimees Einar Vallbaum netis, et juhatuse suuruse üle arutati juba eelmisel koosolekul. „Lauale jäi kaks varianti – 3 või 8 liiget – nüüd on see vaid hääletuse küsimus,“ tegi ta ettepaneku. Hääletuse tulemusel otsustati suurema liikmete arvu kasuks, hääled jagunesid 8 : 5. Pädevusi arutatakse edasi põhikirja teisel lugemisel.

VIROLi viimatisel üldkoosolekul tutvustas Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev projekti, milles osalemist liit kaaluda võiks. Foto: Liisi Kanna