Viru maleva 99. aastapäeval vahetus maleva pealik

lipu üleandmine 1kul

  1. novembri õhtul tähistati Rakvere kultuurikeskuses aktusega Kaitseliidu Viru maleva 99. aastapäeva ja Naiskodukaitse Viru ringkonna taastamise 20. aastapäeva. Samas lahkus malevapealiku ametikohalt kolonelleitnant Marek Laanisto ja temalt võttis lipu üle kolonelleitnant Viktor Kalnitski.

Seidi Lamus-Tšistotin

Pärast Üllar Saaremäe poolt esitatud kaunist isamaalist luuletust ja malevapealiku abi leitnant Rain Seppingu ülevaadet Viru maleva tänasest päevast ning tulevikuplaanidest, tänati ja tunnustati tublimaid naiskodukaitsjaid ja kaitseliitlasi.

Pidupäeva sõnavõtud

Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Inna Läll ütles oma sõnavõtus, et poleks organisatsiooni, kui poleks inimesi, kes on nõus panustama oma vaba aega vabatahtlikule tegevusele, õppima ja õpetama, organiseerima ning tegutsema. Riik saab toetada ja luua võimalused, aga inimene ise valmistub, õpib, teeb plaane ja vajadusel ka tegutseb.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili rõhutas oma kõnes enne maleva üleandmise tseremooniat, et Marek Laanisto juhtis lisaks Viru malevale ka Kirde maakaitse ringkonda väga rahulikult, targalt ja kindlalt. „Marek Laanisto kogemused Kaitseliidus tagasid kindluse ja arengu. Aga Viktor Kalnitski rahvusvaheline kogemus tagab malevale samuti kindluse ja arengu,“ rõhutas Kiili oma sõnavõtus.

Pärast kol-ltn Laanisto ametist vabastamist ja kol-ltn Kalnitski ametisse nimetamist ning maleva üleandmise tseremooniat sai sõna endine malevapealik. Laanisto meenutas, et Viru malevas tööd alustades oli majas nii vähe inimesi, et koosolekute pidamiseks mahuti väikese laua taha, nüüd aga jääb ka suurest saalist väheks. Areng nii malevasiseselt kui ka Kirde maakaitseringkonna loomisel on olnud nende aastate jooksul tohutult suur. Maakaitse ringkonna loominegi algas ju Laanisto ametisse asumisega.

Tänusõnu lahkuvale malevapealikule tulid ütlema nii Viru malevlased, teised malevad kui ka koostööpartnerid jõustruktuuridest ja omavalitsustest. Lisaks tänukirjadele ja põnevatele kingitustele andis PPA Ida prefektuuri juht Tarvo Kruup kol-ltn Marek Laanistole üle PPA teenetemärgi. Aktust ilmestasid muusikakooli lapsed ja Kaitseväe ajateenijate ansambel. Kol-ltn Marek Laanisto jätkab teenistust Kaitseväe Toetuse Väejuhatuses.

Uus malevapealik

Virumaale ei tule kol-ltn Kalnitski esimest korda, vaid on oma teenistuse jooksul 2002.-2007. aastal olnud Tapal Suurtükiväepataljonis patarei-, staabi- ja pataljoniülem. Seepärast oli Kalnitski sõnul Viru maleva pealiku koha pakkumine talle väga teretulnud. Kuigi pere jääb Tallinna, meenutab ka Rakvere haiglas töötanud abikaasa Lääne-Virumaad vaid hea sõnaga.

Sõjalise hariduse on kol-ltn Kalnitski omandanud Kaitseväe Lahingukoolis, Soome Reservohvitseridekoolis ja Soome Maakaitsekõrgkoolis. Sõjalise haridusele lisaks omandas ta Soome Maakaitsekõrgkoolis magistrikraadi. Enne eelpool nimetatud Suurtükiväepataljoni suundumist teenis kol-ltn Kalnitski Põhja Üksik-jalaväekompaniis erinevatel ametikohtadel, rühmaülemana Üksik-vahipataljonis, suurtükiväeinspektorina Maaväe Staabis ja staabiohvitserina NATO Kirdekorpuses Poolas.

Kol-ltn Kalnitski on kolmel rotatsioonil teeninud välismissioonil Afganistanis, sh Eesti kontingendi ülemana 2010-2011. Viimases, 2014.-2015. aastal, osales ta seoses välisteenistusega Poolas NATO kontingendi koosseisus rahvusvahelises väejuhatuse ühendstaabis ning hiljem ka ISAF-i missiooni peastaabis.

Pärast Poolas asuvast NATO kirdekorpusest naasmist suunati kol-ltn Kalnitski tema enda nõusolekul Kaitseliidu peastaapi, kus ta on saanud organisatsioonist parema ettekujutuse, kuna varasem teenistus oli seostud vaid kaitseväega.

Ees ootavad väljakutsed

Kuigi info vahetus ametist lahkunud kol-ltn Marek Laanistoga on käinud tihedalt juba viimased kuu aega, leiab vastne maleva pealik, et õppida on veel küll ja küll, sest senine kokkupuude Kaitseliiduga on olnud peastaabi tasandil ja reaalne töö malevas alles algab.

„Kaitseliit on läinud üle maakaitseringkondade juhtimissüsteemile. Kuna Viru malev on juhtmalev, mille pealik on ühtlasi ka maakaitseringkonna ülem, siis on selle juhtimismudeli käivitamine üks väljakutsetest,“ selgitab kol-ltn Kalnitski, milline töö teda malevas ees ootab.

Lisaks tuleb analüüsida ja vaadata, kuidas äsjatoimunud haldusreformi käigus muutunud omavalitsuste piirid hakkavad mõjutama malevasisest tööd. Suurt rõhku tuleb aga pöörata ka liikmeskonna kasvatamisele – Viru malevas on pea tuhat liiget, kuid potentsiaali kindlasti veel on.

„Hetkel väga aktuaalne küberkaitse teema jõuab kindlasti ka Viru malevasse, aga kõigepealt tuleb leida inimesed ja siis saame moodustada üksuse,“ rääkis pealik tulevikuplaanidest.

Viru maleva senised pealikud

  1. oktoobril 2000. aastal määrati Viru maleva kohusetäitjaks ja 1. juulist 2005 maleva pealikuks kapten Lembit Kerve.
  2. aprillist 2009 kuni 1. septembrini 2011 oli Viru maleva pealiku kohusetäitjana ametis kapten Rudolf Jeeser.
  3. aasta 1. septembrist kuni 31. augustini oli Viru maleva pealiku kohusetäitjaks kapten Rein Luhaväli.
  4. aastast kuni 11. novembrini 2017 juhtis Viru malevat kol-ltn Marek Laanisto.

Vasakult: kolonelleitnant Viktor Kalnitski, Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja kolonelleitnant Marek Laanisto. Foto: Ellu Mumm